Novoto Vreme
Ралца Ненчева Агайн
   
Място на раждане: София, България
Избирателен район: 23 - СОФИЯ 1
Парламентарна дейност:

- 39-то Народно Събрание - Народен представител, 23 МИР - София
- Член на Парламентарна група на "Новото време"
- Председател на Подкомисията по инвестиции и капиталови пазари, към Kомисията по икономическата политика
- Член на Kомисията по икономическата политика
- Член на комисия по външна политика, отбрана и сигурност
- Член на постоянната делегация в парламентарната асамблея на НАТО
- Заместник-председател на Интерпарламентарната групата за приятелство България-САЩ

По-значими законодателни инициативи:

- Предложение за изменение и допълнение на Закон за публичното предлагане на ценни книжа. - Подобрения в уредбата, охраняваща правата на миноритарните инвеститори в публични дружества. В резултат на приетите изменения пазарът оцени сигурността си в размер на над 1 млрд. лв. увеличение на пазарната стойност на търгуваните книжа през последните две години.

- Законопроект за етичните норми в работата на народния представител. урежда етичните норми в работата на народния представител и отношенията му с гражданите, с представителите на изпълнителната и съдебната власт и средствата за масово осведомяване, правилата за деклариране и разкриване на информация за доходите и имущественото състояние на народния представител, както и за избягване конфликти на интереси; статута на Комисията по парламентарна етика.Освен това законът:
•  прогласява основните принципи, въз основа на които е построен закона - прозрачност, независимост, обективност, обществен интерес и др.
•  съдържа изискване за деклариране на имущество и правила за избягване на конфликти на интереси.
•  законът регламентира основното месечно трудово възнаграждение на народния представител и съдържа ограничения за доходи от други източници и за размера на подаръците.
•  подробно урежда статута, състава, правомощията и функциите на Комисията по парламентарна етика.

- Закон за дружествата със специална инвестиционна цел. - урежда отношенията, свързани със секюритизацията на активи, както и учредяването и дейността на ДСИЦ.
•  Дадена е легална дефиниция на ДСИЦ като вид търговско дружество.
•  Изброяват се сделките, които дружеството може да сключва: 1) покупка на актив или активи с цел предоставяне за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажба - при секюритизация на недвижими имоти, или плащанията - при секюритизация на вземания; 2) издаване на ценни книжа с цел набиране на средства за покупка на активите по предходната точка
•  Предвидени са правилата за учредяване и съдебна регистрация на дружеството, регистрацията му като публично и първичното увеличаване на капитала, промяната на формата при липса на регистрация или отнемане на разрешението, изискванията за капитал и акции.
Управлението на активите на дружеството е предвидено да се осъществява от обслужващи и управляващи дружества; изброява изискванията към членовете на управителните органи; въвежда някои ограничения - за инвестиране на свободни средства и за придобиване на нови активи; включва правила за разкриване на информация, за избягване на конфликт на интереси и правила за разпределяне на печалбата.

- Закон за изменение и допълнение на Закон за сделките с компенсаторни инструменти. - Законът предотврати сивия пазар на компенсаторни инструменти и даде възможност на собствениците им да получат по-справедливо обезщетение. Законът създаде борсова търговия за компенсаторните инструменти и допринесе за по-справедлив процес на приватизация. С вторите изменения и допълнения на закона стана възможно малките изостанали дялове на държавата от отдавна приватизирани фирми да бъдат продадени на борсов сегмент срещу инвестиционни бонове от масовата приватизация. Само за месец от началото на тази година държавата се освободи срещу справедливо възнаграждение от десетки такива предприятия.

- Закон за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия. От години вече подкрепата за малкия и средния бизнес лежи в основата на всяка икономическа платформа и у нас, и в страните от Европейския съюз - тема, по която несъмнено си приличаме. Малкият и средният бизнес съвкупно е най-големият работодател и успехът на цялата икономика е в личните перспективи на отделния предприемач. И при нас, и в чужбина основен въпрос е финансирането на дребния бизнес. Проектът за закон за насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия цели да запълни именно празнотата в дългосрочното осигуряване на необходимия ресурс за развитието на бизнеса. Законът разглежда стимулите за така нареченото рисково финансиране - пряката инвестиция в капитала на предприятието като предвижда специално лицензирани фондове за рисков капитал с опит и успешно минало да получат ограничена държавна гаранция за свои емисии облигации с условие средствата да бъдат инвестирани в перспективни български предприятия.

- Закон за независимите оценители. - Урежда правния статут на независимия оценител и на Камарата на независимите оценители, условията за придобиване на правоспособността, видовете правоспособност, реда за извършване на дейността на независим оценител и процедурата по оспорване на изготвените и подписани от оценител оценки. Досега в нашето законодателство не е имало такъв закон и това е сериозен пропуск, тъй като липсата на регулация и контрол поставя под въпрос независимостта на изготвяните от независимите оценители оценки. В страните от Европа за независимите оцените са предвидени специални правила за тяхното професионално контролиране. Рискът от изготвянето и подписването на оценки, които не са обективни и независими е преодолян с въведените от този закон правила.

- Предложение за изменение и допълнение на Закон за административното регулиране и административния контрол. - въвежда възможности национално представените браншови организации да получат регулативни правомощия от държавата. Във условията на частна и пазарна икономика този закон отваря врата към бъдещето на модерната регулаторна среда за бизнеса.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите. - изменението предвижда възможност и юридическите лица да търсят отговорност от държавата за действията или бездействията на нейната администрация по реда на този закон.

Образование:

- Висше, Магистърска степен по Международни икономически отношения, Университет за национално и световно стопанство.
- Докторант по Европейско икономическо сътрудничество към Университета за национално и световно стопанство.

Опит в неправителствения сектор:

- Член на Националния обществен съвет за внедряване на Информационни и комуникационни технологии в училищата
- Член на Националния обществен съвет за насърчаване и развитие на Информационните и комуникационните технологии
- Член на Надзорния съвет на Асоциация на инвеститорите

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.