Novoto Vreme

УСТАВ
на политическа партия "НОВОТО ВРЕМЕ"

(изтегли .pdf)

Раздел 1

Общи положения, символи, цели

Общи положения

Чл. 1. (1) "Новото време" е политическа партия, регистрирана при условията и по реда на Закона за политическите партии, със седалище гр. София и адрес: София, район Средец, ул. "6-ти септември" № 7А.

(2) Наименованието, седалището и адресът на партията се поставят върху всички нейни документи и издания.

(3) "Новото време" се учредява без определен срок или друго прекратително условие.

Символи

Чл. 2. (1) Символите на "Новото време" са знак, знаме и печат.

(2) Знакът на "Новото време" е усмихнат таралеж (Приложение 1).

(3) Знамето на "Новото време" е от три цвята – синьо, жълто и зелено (Приложение 2).

(4) Печатът на "Новото време" е кръгъл, с изобразен в центъра знакът по ал. 2 и изписано наименованието на партията в кръг (Приложение 3). Печатът се съхранява от Изпълнителното бюро (Управителния съвет).

Ценности и програмни цели

Чл. 3. (1) Ценностите на Новото време се основават на модерния либерализъм. Те са:

 1. Свобода - Новото време вярва, че политиката не може и не трябва да регулира всичко. Единствено развитието на гражданското общество е пътят към успешна България на свободните граждани. Свободата като универсален принцип за вземане на политически решения - само свободата гарантира, че едно решение ще издържи проверката на времето.

 2. Законност и справедливост - Върховенството на закона е основен принцип. Новото време поставя човешкото достойнство и гражданските права и свободи над властта.

 3. Равни шансове - Прозрачността в институциите, разбиването на корупционния модел и свободната пазарна конкуренция са единствената гаранция за постигането на равни шансове.

 4. Отговорност - Новото време утвърждава индивидуалната свобода и отговорността към обществото като неразделни ценности и социална практика. Всяко поколение е отговорно да създава възможности за идващите след него и да опазва достиженията и добродетелите на предишните.

 5. Многообразие - Новото време приема многообразието за задължително условие и като принцип за изграждането на модерно и свободно общество. Ние искаме пазар и конкуренция в икономиката, пазар и конкуренция на мнения, пазар и конкуренция на идеи в обществото.

 6. Нови възможности - Новото време вярва, че напредъкът е възможен само чрез промяна и създаване на нови възможности. Те се постигат единствено с прагматични действия, за да може промяната да се превърне в напредък.

 7. Толерантност – Ние вярваме в откривателския потенциал на толерантността. Всеки индивид, всяка общност, всяка социална институция е заредена с енергия да породи нещо ново, да развие нашето познание, да обогати опита ни, да облагороди разума ни, да ни доближи до истината.

 8. Субсидиарност - Новото време се обявява за широко въвеждане на принципа за субсидиарност, за изграждане и доразвитие на условия, осигуряващи автономност на регионите и местните общности.

(2) Основни програмни цели на "Новото време" са:

 1. Участие в обществено-политическия живот на България, насочено към:

а) утвърждаване на принципите на конституционализма и правовата държава;

б) създаване на нова политическа и икономическа инфраструктура на България;

в) разширяване на прякото участие на гражданите в политиката, чрез референдуми и мажоритарно начало в изборите;

г) публичност и отчетност на политиците, партиите и институциите;

д) демократизиране на информацията;

е) опазване на българската история, култура и език;

ж) усъвършенстване на институциите, гарантиращи сигурността на гражданите;

з) нова политика за българите в чужбина.

 1. Участие в европейския политически живот, насочено към осъществяване на ценностите и принципите, прогласени в основните документи на Европейския съюз.

Средства за постигане на целите

Чл. 4. "Новото време" постига целите си чрез:

 1. Предвидените от Конституцията на Република България и законодателството органи и процедури за участие в политическия живот.

 2. Взаимодействие с български и чуждестранни политически формации, които са лоялни към демокрацията, правата на човека и върховенството на закона.

 3. Сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са регионална и глобална 
   Раздел 2

Членове и симпатизанти

Членове

Чл. 5. (1) Член на "Новото време" може да бъде всеки български гражданин с избирателни права, който приема устава и програмните документи на партията и е готов да работи за осъществяване на нейните цели и задачи, независимо от пол, религиозни убеждения, етническа принадлежност и социално положение.

(2) Членството в "Новото време" е доброволно и индивидуално и не създава предимства в правата на гражданите.

(3) Не може да бъде член на "Новото време", лице което изтърпява наказание лишаване от свобода.

(4) Членовете на "Новото време" не могат да членуват в други политически партии.

(5) Не може да бъде член на "Новото време" лице, за което важат ограничения, уредени със закон.

Осъществяване на членството

Чл. 6. (1) Членството в "Новото време" се осъществява чрез общинските организации на партията.

(2) Членовете на "Новото време", които са български граждани, постоянно пребиваващи извън Република България, се вписват в специален регистър при Изпълнителното бюро

Заявление за членство

Чл. 7. (1) Кандидатът за член на "Новото време" подава писмено заявление по образец до общинския съвет на партията.

(2) Всяка общинска организация води регистър на членовете.

(3) В случаите по чл. 6, ал. 2 заявлението се подава до Изпълнителното бюро

Възникване на членството

Чл. 8. (1) При учредяване на нова общинска организация, членството възниква с утвърждаването й от Изпълнителното бюро (Управителния съвет).

(2) Извън случаите по ал. 1, членството възниква с утвърждаване на кандидата за член от общинския съвет.

Права на членовете

Чл. 9. Всеки член на "Новото време" има право:

 1. Да участва във формирането и осъществяването на политиката на партията на местно и национално ниво.

 2. Да участва пряко в дейността на общинската организация и клуба, в които членува, както и в работата на тематичните клубове.

 3. Да избира и да бъде избиран в националните и териториални органи на партията в съответствие с този устав.

 4. Да предлага кандидатури и да бъде избиран за кандидат на "Новото време" за изборни длъжности в органите на централната и местна власт.

 5. Да изразява свободно мнението си по всички въпроси на заседанията на партийните структури, в които членува.

 6. Да изпраща писмено въпроси, становища и информация до всички партийни органи и да получава отговор и становище по тях.

 7. Да получава информация за решенията на националните ръководни органи, регионалните съвети, общинските конференции и общинските съвети на партията.

 8. Да бъде поканен и да участва лично, когато се обсъжда партийното му положение и дейност. 


Задължения на членовете

Чл. 10. Всеки член на "Новото време" е длъжен:

 1. Да спазва този устав, правилниците и решенията на националните политически органи и на местните партийни органи, приети съгласно този устав, както и да работи за осъществяването на неговите цели и задачи.

 2. Да участва в дейността на партията и организираните от нея предизборни кампании.

 3. Да има толерантно отношение към останалите членове и симпатизанти на "Новото време" и неговите органи.

 4. Да популяризира целите и политическите идеи на "Новото време".

 5. Да плаща редовно индивидуален членски внос.

 6. Да не уронва престижа на "Новото време" чрез своето обществено поведение.

Прекратяване на членството

Чл. 11. (1) Членството в "Новото време" се прекратява:

1.       с писмено заявление;

2.       в случай на смърт;

3.       чрез изключване.

(2) В случаите по т. 1 на предходната алинея заявлението се подава до съответния общински съвет. Членството се смята за прекратено от датата на подаване на заявлението и се отбелязва в регистъра на партийните членове.

(3) Неплащането на членски внос в продължение на 6 месеца се смята за прекратяване на членството. Това обстоятелство се констатира от съответния общински съвет на партията и се вписва в регистъра на партийните членове.

(4) Членството се прекратява на основание ал. 1, т. 3 в случаите по чл. 5, ал. 4 или при системно нарушаване на чл. 10, т. 1 и 6. Решението се взема от общинската конференция, по предложение на общинския съвет. В изключителни случаи, решение по ал. 1, т. 3 може да вземе Изпълнителното бюро.

(5) Член на "Новото време" не може да бъде изключван заради изразяване на мнение, различно от решението на ръководните партийни органи.

(6) Решението за изключване може да се обжалва от изключения партиен член в 14-дневен срок пред Контролния съвет. Контролният съвет изготвя становище по жалбата в едномесечен срок и го внася за обсъждане на първото следващо заседание на Политическия съвет, чието решение е окончателно.

(7) Решението за изключване се вписва в съответния регистър на партийните членове.

Симпатизанти

Чл. 12. (1) Симпатизант на "Новото време" може да бъде всеки български гражданин с избирателни права, който е готов да работи за осъществяване на нейните цели и задачи, независимо от пол, религиозни убеждения, етническа принадлежност и социално положение.

(2) Придобиването на статут на симпатизант на "Новото време" е доброволно и не създава предимства в правата на гражданите.

Чл. 13. (1) Кандидатът за симпатизант се регистрира от общинския съвет или от Изпълнителното бюро.

(2) Всяка общинска организация и Изпълнителното бюро водят регистър на симпатизантите.

(3) Симпатизантите, които живеят постоянно извън Република България, подават заявление до Изпълнителното бюро.

Чл. 14. Симпатизант на "Новото време" :

 1. Има право да предлага на съответните партийни органи кандидатури за изборни длъжности в органите на централната и местната власт.

 2. Има право да присъства без право на глас на общинските конференции, когато те са открити.

Раздел 3

Организационна структура, представителство, имущество

Организационна структура

Чл. 15. Организационната структура на "Новото време" се състои от:

 1. териториални структури:

а) клубове – на територията на една избирателна секция;

б) районни и градски организации в столицата и градовете с районно деление;

в) общински организации и органи – на територията на една община (общински избирателен район за избиране на кмет и общински съветници);

г) регионални съвети – на територията на една област (избирателен район за избиране на народни представители);

 1. тематични клубове – на общинско, областно или национално ниво;

 2. национални политически органи;

 3. контролни и помощни органи;

Клубове

Чл. 16. (1) Клубът е структурна единица на общинската организация, която се учредява по инициатива на членове на партията или на общинския съвет от не по-малко от пет души, отговарящи на условията по чл. 5.

(2) На територията на една избирателна секция може да има само един клуб.

(3) Клубът може да осъществява дейност от името на партията на територията на съответната избирателна секция след утвърждаването му от общинския съвет.

Организация и дейност на клуба

Чл. 17. (1) Клубът организира изпълнението на решенията на националните политически органи и по-горестоящите териториални структури; организира представителството на партията в секционната избирателна комисия и регистрирането на застъпници, съгласно инструкция на Националния предизборен щаб; съдейства при провеждането на предизборни кампании; подпомага дейността на общинските съветници и на народните представители на "Новото време".

(2) Клубът избира координатор на дейността си. Решенията, свързани с дейността на клуба по ал. 1 се вземат от общото събрание, което е законно, когато присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Общинска (районна) организация

Чл. 18. (1) Общинската организация е основна териториална структура на партията, която се състои от всички членове на територията на една община, а в столицата и градовете с районно деление – от членовете на партията на територията на един район.

(2) На територията на една община, съответно един район, може да има само една общинска, съответно районна организация.

(3) Общинската (районната) организация може да осъществява дейност на територията на съответната община от името на партията след утвърждаването й от Изпълнителното бюро.

Общинска (районна) конференция

Чл. 19. (1) Висш орган на общинската (районната) организация е общинската (районната) конференция, която се състои от всички членове на партията в общината (района) и се провежда поне веднъж годишно по инициатива на общинския (районния) съвет на партията, на най-малко една четвърт от партийните членове в общината (района) или на Изпълнителното бюро. Когато членовете в една община са повече от 200 (двеста), общинската конференция се провежда на делегатски принцип, като нормата на представителство се определя от общинския съвет.

(2) Не по-късно от 30 дни преди общинската (районната) конференция, общинският съвет уведомява членовете за датата, мястото на провеждане и проекта за дневен ред.

(3) Общинската (районната) конференция:

 1. Обсъжда отчетите на общинския (районния) съвет за политическото и организационно развитие на общинската (районната) организация и нейното финансово състояние.

 2. Приема политическа стратегия и становища по проблеми от местен характер.

 3. Избира общински (районен) съвет на партията.

 4. Утвърждава кандидатури за общински съветници и кметове в съответната община, издигнати по ред, определен от Политическия съвет , с изключение на градовете с районно деление.

 5. Приема предизборна платформа на общинската организация за местни избори на територията на общината, съобразена с основните принципи в националната предизборна платформа.

 6. Взема решения по чл. 11, ал. 4.

(4) Общинската (районната) конференция е законна ако присъстват повече от половината от имащите право да участват. При липса на кворум, заседанието се отлага с 1 (един) час при същия дневен ред и се провежда с явилите се делегати. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(5) Копия от протокола от общинската конференция и присъственият списък на членовете, съответно делегатите, се изпраща на Изпълнителното бюро, а от районната конференция – на съответния градски съвет

Общински (районен) съвет и общински (районен) председател

Чл. 20. (1) Общинският (районният) съвет се състои от 5 до 7 члена, избрани от общинската (районната) конференция за срок от една година. Освен тях, членове на общинския (районния) съвет по право са и общинските съветници, които са членове на партията.

(2) Общинският (районният) съвет:

 1. организира и ръководи на територията на общината (района) изпълнението на решенията на общинската (районната) и градската конференция, на регионалните съвети и на националните ръководни органи;

 2. утвърждава новите клубове и ръководи и координира дейността на клубовете на територията на общината;

 3. подготвя и осъществява общински политически инициативи и участва в регионални и национални политически инициативи на партията; 4. утвърждава нови членове на партията по чл. 8, ал. 2.

(3) В срок от 7 дни от избирането му, общинският (районният) съвет избира от своя състав общински (районен) председател до края на мандата по ал. 1, който координира неговата дейност.

(4) Правомощията на член на общинския (районния) съвет, съответно на общинския (районния) председател, се прекратяват предсрочно при:

 1. оставка;

 2. смърт;

 3. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

(5) Обстоятелството по ал.4, т. 3 се констатира от общинския съвет.

(6) Общинският (районният) съвет заседава не по-рядко от един път месечно. Заседанията се свикват от общинския (районния) председател или по инициатива на най-малко трима негови членове. Заседанията са законни ако присъстват повече от половината от членовете на общинския (районния) съвет. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(7) Когато важни причини налагат това, Изпълнителното бюро може да предложи мотивирано на съответния общински съвет да бъде прекратен предсрочно мандатът на изборен член на общинския (районния) съвет или на общинския (районния) председател. В този случай Изпълнителното бюро свиква извънредна общинска конференция, която взема решение по направеното предложение.

Градски организации

Чл. 21. (1) В столицата и градовете с районно деление се изграждат градски организации, които обединяват районните организации.

(2) Висш орган на градската организация е градската конференция. Делегатите се избират от районните конференции, съобразно норма на представителство, определена от градския съвет. Копия от протоколите от градската конференция и присъствения списък на членовете, съответно делегатите, се изпращат на Изпълнителното бюро.

(3) Градският съвет се избира от градската конференция и се състои от 9 (девет) до 21 (двадесет и един) души. Градският съвет избира от своя състав градски председател и до двама негови заместници.

(4) За дейността на градските организации се прилагат съответно чл. 18, 19 и 20 от този устав.

Регионален съвет

Чл. 22. (1) Регионалният съвет се състои от:

 1. общинските председатели на територията на една област (в столицата и градовете с районно деление – от районните председатели и от градския председател);

 2. народните представители от избирателния район, които са членове на партията;

 3. членовете на Политическия съвет, чийто адрес е на територията на региона.

(2) Регионалният съвет:

 1. организира изпълнението на решенията на националните ръководни органи на територията на една област (избирателен район);

 2. координира работата на общинските организации;

 3. решава регионални политически въпроси.

(3) Регионалният съвет избира от своя състав за срок от една година регионален председател, който координира неговата дейност.

(4) Мандатът на регионалния председател се прекратява предсрочно при:

 1. оставка;

 2. смърт;

 3. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

(5) Обстоятелството по ал. 4, т. 3 се констатира от Регионалния съвет.

(6) Когато важни причини налагат това, Изпълнителното бюро може да предложи мотивирано на съответния регионален съвет да бъде прекратен предсрочно мандатът на регионалния председател. В този случай Изпълнителното бюро свиква извънредно заседание на регионалния съвет, който взима решение по направеното предложение.

Заседания на Регионалния съвет

Чл. 23. (1) Заседанията на Регионалния съвет се провеждат не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца по инициатива на регионалния председател или по искане на най-малко една четвърт от членовете му. Те са законни ако присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Протоколите от заседанията на регионалния съвет се изпращат в Изпълнителното бюро в 7-дневен срок.

Тематични клубове

Чл. 24. (1) Тематичен клуб може да бъде създаден от не по-малко от 14 (четиринадесет) членове и симпатизанти на партията с цел изготвяне на проекти за становища, концепции и формулиране на политически инициативи по конкретен обществен проблем или за отделен сектор от управлението на национално, регионално или общинско ниво.

(2) Тематичният клуб избира координатор на своята дейност с мнозинство от списъчния си състав.

(3) В учредителния протокол на тематичния клуб се посочва изрично предмета на неговата дейност, съобразно ал. 1. Учредителният протокол се изпраща за утвърждаване от Изпълнителното бюро, след което тематичният клуб може да осъществява своята дейност. Изпълнителното бюро информира съответните териториални структури за утвърдените тематични клубове, функциониращи на общинско или регионално ниво.

(4) Проектите и политическите инициативи по ал. 1 се внасят за обсъждане в Изпълнителното бюро, което взема решение по тях в срок от един месец и уведомява тематичния клуб за решението и мотивите за него.

(5) При изготвяне на проекти за предизборни платформи на партията, Националният програмен съвет взема предвид предложенията на тематичните клубове, попадащи в предметния обхват на тяхната дейност.

Национални политически органи

Чл. 25. Национални политически органи са:

 1. Национален конгрес;

 2. Национален партиен съвет;

 3. Политически съвет;

 4. Изпълнително бюро (Управителен съвет);

Национален конгрес

Чл. 26. (1) Върховен орган на политическа партия "Новото време" е Националният конгрес.

(2) (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Националният конгрес се свиква с решение на Политическия съвет поне веднъж на три години.

(3) Извънреден Национален конгрес може да бъде свикан:

 1. по решение на Политическия съвет;

 2. по искане на най-малко 1/3 (една трета) от общинските организации, съставляващи най-малко 1/3 (една трета) от регистрираните членове на партията, което се удостоверява с протоколи от решенията на общинските конференции.

(4) В случаите по ал. 3, Политическият съвет е длъжен да свика извънреден Национален конгрес в срок до един месец.

(5) Националният конгрес се състои от всички членове на партията, а когато броят им е по-голям от 1000 (хиляда) от:

 1. делегати на общинските (районните) организации, избрани от общинските конференции, съобразно норма на представителство, определена от Политическия съвет;

 2. народните представители и министрите, които са членове на "Новото време";

 3. членовете на Политическия съвет, на Финансовия комитет, Контролния съвет и Комисията по етика.

(6) Националният конгрес се свиква с писмена покана, отправена до всички общински организации и регионални съвети най-късно 1 (един) месец преди датата за която е насрочен. В поканата се посочват: датата, часът и мястото на провеждане, дневният ред, нормата на представителство и по чия инициатива се свиква конгресът. В същия срок поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на партията.

Правомощия на Националния конгрес

Чл. 27. (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Националният конгрес:

 1. приема, допълва и изменя устава и програмните документи на партията с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на участниците;

 2. определя основните насоки на политическата дейност на партията;

 3. с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на участниците взема решение за прекратяване на партията или за сливане с, вливане в или приемане на вливаща се друга политическа партия, за отделяне или разделяне на две или повече партии.

 4. приема отчета за изпълнението на бюджета на партията и определя размера и начина на събиране на членския внос;

 5. избира и освобождава членовете на Политическия съвет и Изпълнителното бюро;

 6. избира и освобождава Контролния съвет, Финансовия комитет и Комисията по етика;

 7. изслушва и приема отчета на Политическия съвет за политическото, организационното и финансовото състояние на партията
   

Кворум и решения

Чл. 28. (1) Националният конгрес е законен ако присъстват повече от половината от всички делегати, като присъствието им се регистрира в присъствен списък. При липса на кворум, заседанието на Националния конгрес се отлага с 1 (един) час при същия дневен ред и се провежда с явилите се делегати.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен когато в този устав е предвидено друго. Всеки делегат има право на един глас.

Национален партиен съвет

Чл. 29. (1) (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.)  Националният партиен съвет е национален политически орган, който се свиква най-малко веднъж на една година и задължително не по-късно от два месеца преди провеждането на избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България или за президент и вицепрезидент.

(2) (нова, приета на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Националният партиен съвет се свиква  по инициатива на:

 1. Политическия съвет;

 2. поне 1/3 (една трета) от общинските или регионалните съвети.

(3) (предишна ал. 2 - Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Националният партиен съвет се състои от:

 1. членовете на Политическия съвет, Контролния съвет, Финансовия комитет и Комисията по етика;

 2. народните представители и министрите, които са членове на "Новото време".

 3. общинските и регионалните председатели.

(4) (предишна ал. 3 - Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Свикването на Националният партиен съвет се извършва чрез уведомителни писма, изпратени най-малко един месец преди датата на заседанието, в които се посочват датата, часа и мястото на неговото провеждане и дневния ред.

Правомощия на Националният партиен съвет

Чл. 30 (1) (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Националният партиен съвет взема решения по въпроси от идейно- политически характер:

 1. определя коалиционната политика на партията.

 2. избира кандидатите на партията за народни представители, въз основа на предложенията на регионалните съвети (за столицата и градовете с районно деление – на градските организации), както и на Политическия съвет;

 3. избира кандидатите на партията за членове на Европейския парламент от Република България, по предложение на Политическия съвет;

 4. избира кандидатите на партията за президент и вицепрезидент по предложение на Политическия съвет.

Политически съвет

Чл. 31. (1) (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Политическият съвет е ръководен орган, който се състои от 97 (деветдесет и седем) членове, избрани от Националния конгрес за срок от три години.

(2) (изм. и доп. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Председателят на Националния програмен съвет и председателите на Комисията по етика и Контролния съвет могат да участват в работата на Политическия съвет с право на глас.

(3) Политическият съвет се свиква на редовни заседания с решение на Изпълнителното бюро не по-рядко от веднъж на три месеца.

(4) Политическият съвет може да се свика и с писмено искане на 1/3 (една трета) от неговите членове. В този случай, Изпълнителното бюро е длъжно в срок до 20 (двадесет) дни след получаване на искането да насрочи заседанието на Политическият съвет.

(5) Заседанията на Политическият съвет се ръководят от председателя или упълномощен от него заместник-председател

Кворум и решения

Чл. 32. (1) Заседанията на Политическият съвет са законни ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен когато в този устав е предвидено друго.

Предсрочно прекратяване на мандата

Чл. 33. (1) Мандатът на член на Политическият съвет може да бъде прекратен предсрочно при:

 1. оставка, подадена до Изпълнителното бюро;

 2. смърт;

 3. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Обстоятелството по ал. 1, т. 3 се констатира от Политическия съвет.

Правомощия на Политическия съвет

Чл. 34. Политическият съвет:

 1. (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) обсъжда и приема решения за политическата стратегия и тактика на "Новото време", съобразени с решенията на Националния конгрес и на Националния партиен съвет;

 2. обсъжда и приема годишния отчет на Изпълнителното бюро;

 3. по предложение на Изпълнителното бюро приема проекти за годишен бюджет и отчет за неговото изпълнение за предходната година;

 4. определя критериите и прави предложения пред Националния конгрес по чл. 27, т. 9 и 10;

 5. дава задължителни указания по прилагането на този устав в случаи на възникнали спорове или нееднакво прилагане;

 6. определя критериите и реда за номиниране на кандидати за общински съветници и кметове, както и утвърждава кандидатите за столицата и градовете с районно деление;

 7. (нова, приета на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) приема етични правила по предложение на Комисията по етика;

 8. (предишна ал. 7 - Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) взема решения, когато това е предвидено другаде в този устав.

Изпълнително бюро (Управителен съвет)

Чл. 35. (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.)  Изпълнителното бюро е ръководен орган, който се избира от Националния конгрес измежду членовете на Политическия съвет за срока на неговия мандат и се състои от 11 (единадесет) члена.

Правомощия на Изпълнителното бюро (Управителния съвет)

Чл. 36. Изпълнителното бюро (Управителният съвет):

 1. осъществява оперативното ръководство на партията, въз основа на решенията националните ръководни органи;

 2. (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) избира от своя състав председател и трима заместник-председатели;

 3. приема решения по текущи политически и организационни въпроси;

 4. осъществява международната дейност на партията и координира връзките с медиите;

 5. приема правила за организацията и дейността на административния и експертен апарат на партията;

 6. създава временни експертни групи и комисии, както и следните постоянни помощни органи:

а) Административна комисия;

б) Комисия по организационното развитие;

в) Комисия по политически анализи и проучвания;

г) Мандатна комисия;

д) Комисия за работа с партньорските организации.

 1. утвърждава правилник за дейността на помощните органи по т. 6 и определя състава им;

 2. утвърждава новоучредени общински организации;

 3. изпълнява бюджета и приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на партията;

 4. взема решение по чл. 11, ал. 4, чл. 20, ал. 7, чл. 22, ал. 6, чл. 24, ал. 3 и в други случаи, предвидени в този устав.

Предсрочно прекратяване на мандата

Чл. 37. (1) Мандатът на председателя, заместник-председателите и членовете на Изпълнителното бюро (Управителния съвет) се прекратява предсрочно при:

 1. оставка;

 2. смърт;

 3. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Обстоятелството по ал. 1, т. 3 се констатира от Политическия съвет.

Заседания на Изпълнителното бюро (Управителния съвет)

Чл. 38. (1) Изпълнителното бюро (Управителния съвет) се свиква на редовни заседания от председателя не по-рядко от веднъж на две седмици.

(2) Заседанията на Изпълнителното бюро (Управителния съвет) се ръководят от председателя или упълномощен от него заместник председател.

(3) (нова, приета на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) В заседанията на Изпълнителното бюро (Управителния съвет) могат да участват със съвещателен глас и председателите на Етичната комисия и  Контролния съвет.

Кворум и решения

Чл. 39. (1) Изпълнителното бюро (Управителния съвет) може да заседава ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Председател

Чл. 40. (1) Председателят се избира от Изпълнителното бюро (Управителния съвет) измежду неговите членове.

(2) Председателят координира изпълнението на решенията на националните политически органи и води заседанията на Политическия съвет и Изпълнителното бюро (Управителния съвет).

Заместник-председатели

Чл. 41.Заместник-председателите се избират от Изпълнителното бюро (Управителния съвет) измежду неговите членове. Те подпомагат председателя в неговата дейност.

Представителство

Чл. 42. Партията се представлява от председателя, а в негово отсъствие или при невъзможност да осъществява функциите си повече от 6 месеца - от упълномощен от него заместник-председател.

Правила при избиране на партийни органи

Чл. 43. (1) При избор на членове на колективни органи, на общински (районни), градски и регионални председатели за избрани се смятат получилите повече от половината от гласовете.

(2) Когато съставът на колективен орган не е попълнен по реда на ал.1, получилите най-много гласове кандидати се явяват на балотаж и за избрани се смятат получилите мнозинство от гласовете. При избор на общински (районни), градски и регионални председатели балотажът се провежда между двамата кандидати с най-висок резултат и за избран се смята кандидатът, получил мнозинство от гласовете.

(3) Всеки член на "Новото време" има право на един глас. Гласуването е явно, освен когато съответният партиен орган реши да се проведе тайно гласуване.

Контролни и помощни органи

Чл. 44. Контролни и помощни органи са:

 1. Контролен съвет;

 2. Финансов комитет;

 3. Комисия по етика;

 4. Национален предизборен щаб;

 5. Национален програмен съвет;

 6. Национален обществен съвет.

Контролен съвет

Чл. 45.(1) (изм. и доп. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Контролният съвет е контролен орган, който се избира от Националния конгрес за срок от три години и се състои от председател и четирима членове, които не могат да бъдат членове на Политическия съвет на партията.

(2) Контролният съвет се свиква на редовни заседания от своя председател най-малко веднъж на три месеца, а на извънредни заседания от председателя му или по искане на Изпълнителното бюро.

(3) Контролният съвет може да заседава ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Правомощия на Контролния съвет

Чл. 46. Контролният съвет осъществява контрол за спазването на устава и решенията на националните политически органи на партията и изготвя становища в случаите по чл. 11, ал. 6.

Финансов комитет

Чл. 47. (1) (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Финансовият комитет е помощен орган, който се избира от Националния конгрес и се състои от председател, заместник-председател и трима членове.

(2) Финансовият комитет изготвя правилник за организацията на дейността си, който се утвърждава от Политическия съвет.

Правомощия на Финансовия комитет

Чл. 48. Финансовият комитет:

 1. Изработва и предлага на Изпълнителното бюро правила за финансова дейност на партията.

 2. Организира набирането на средства от членски внос, дарения и други разрешени от закона източници;

 3. Поддържа регистър на даренията и имуществото на партията;

 4. Разглежда сигнали за злоупотреби с финансови средства и имущество на партията.

Комисия по етика

Чл. 49. (1) (изм. и доп. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Комисията по етика е помощен орган, който се избира от Националния конгрес и се състои от председател, заместник-председател и трима членове, които не могат да бъдат членове на Политическия съвет на партията.

(2) Комисията по етика изготвя правилник за организацията и дейността си, който се утвърждава от Политическия съвет.

(3) Комисията по етика изготвя и предлага на Националния конгрес етични правила и ред за тяхното спазване.

Вътрешнопартийни референдуми

Чл. 50. (1) С решение на Политическия съвет или по искане на най-малко 1/3 от общинските организации, отразено в решение на общинските конференции, се насрочва вътрешнопартиен референдум по конкретен политически въпрос.

(2) С вътрешнопартиен референдум не могат да се решават въпроси:

 1. от компетентността на Националния конгрес по чл. 27;

 2. от компетентността на Политическия съвет по чл. 34, т. 2 до 5;

 3. от компетентността на Изпълнителното бюро (Управителния съвет) по чл. 36, т. 2, 4 -11.

(3) Изпълнителното бюро (Управителният съвет) формулира въпроса като проект за решение, което трябва да бъде прието или отхвърлено от общинските конференции; организира уведомяването на всички общински организации и определя график за провеждане на общински конференции.

(4) Ако в период от един месец от уведомяването на общинските организации повече от 2/3 от общинските конференции подкрепят проекта, то решението става задължително за Политическия съвет и Изпълнителното бюро (Управителния съвет).

Национален предизборен щаб

Чл. 51. С решение на Изпълнителното бюро (Управителния съвет) се създава Национален предизборен щаб като постоянно действащ помощен орган и се определят неговата структура, функции и състав. Решенията на Националния предизборен щаб по организацията и провеждането на предизборни кампании са задължителни за териториалните структури.

Национален Програмен Съвет

Чл. 52. (1) Националният програмен съвет е помощен орган, който се съставя по ред, определен от Изпълнителното бюро при спазване на следното съотношение: 40 % представители на тематичните клубове, 40 % представители на териториалните организации и 20 % представители на партньорските организации.

(2) Националният програмен съвет разработва и предлага на Националния конгрес и другите партийни органи проекти за управленски и законодателни мерки, както и проекти за предизборни платформи и програми.

Национален обществен съвет

Чл. 53. (1) С решение на Политическия съвет може да се създаде Национален обществен съвет, в който да се включват изтъкнати интелектуалци, творци, представители на научната общност, на неправителствения сектор и на деловите среди, които не са регистрирани като членове или симпатизанти на “Новото време”, но споделят неговите идеи и ценности.

(2) С решението по ал. 1 се определят структурата и задачите на Националния обществен съвет и начина на утвърждаване на неговите членове.

Партньорски организации

Чл. 54. Изпълнителното бюро (Управителният съвет) може да сключва споразумения за взаимодействие, сътрудничество и национално представителство с местни и регионални граждански формации, както и с браншови, неправителствени и други обществени организации.

Имущество

Чл. 55. (изм. на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Имуществото на партията се формира от бюджетни субсидии и от собствени приходи, съобразно изискванията на Закона за политическите партии.

(2) Собствените приходи на партията могат да бъдат от:

 1. членски внос;

 2. приходи от недвижима и движима собственост;

 3. приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост;

 4. дарения и завещания от физически лица.

(3) Партията не може да приема анонимни дарения.

(4) (нова, приета на Национален конгрес 31.01. – 01.02.2009 г.) Всички членове на партията са задължени да плащат членски внос. Размерът на членският внос на членовете на Политическия съвет и Изпълнителното бюро може да бъде в по-голям размер от този на обикновените членове на партията.

Прекратяване

Чл. 56. Партията се прекратява с решение на Националния конгрес по реда на чл. 27, т. 3 от този устав или с решение на съда по реда на чл. 12 от Закона за политическите партии.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Учредителното събрание на партията може да приема всички решения, които са от компетентността на Националния конгрес.

§ 2. В срок от шест месеца учредителите, които членуват и в друга партия прекратяват членството си в нея.

§ 3. До избирането на общински съвети по предвидения в този устав ред, Изпълнителното бюро (Управителния съвет) може да определи общински представители, които да подготвят учредяването на общински организации.

§ 4. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за политическите партии, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и всички останали законови разпоредби, отнасящи към дейността и съществуването на политическите партии в Република България.

Този устав е приет от Учредителното събрание на политическа партия "Новото време", проведено на 10.07 - 11.07.2004 г. в София, изменен и допълнен на Национален конгрес на политическа партия "Новото време", проведен на 31.01. – 01.02.2009 г.
Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.