Novoto Vreme

Дарения и завещания от физически лица за 2010 год. няма

Декларация

по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии

от политическа партия

Политическа партия "Новото Време"

(пълно наименование на политическата партия)

БУЛСТАТ

131287649

със седалище и адрес на управление

гр. София, ул. "Шести септември" 7А

 

 

Долуподписаният

Емил Илиев Кошлуков

(собствено, бащино и фамилно име на лицето, представляващо политическата партия съгласно последно решение на Софийски градски съд за регистрация на партията)

постоянен адрес

 

ЕГН

 

в качеството си на представляващ политическата партия декларирам, че за 2010 г.

представляваната от мен политическа партия е получила дарения от следните лица:

Дарител (име, презиме, фамилия)

ЕГН

Постоянен адрес

Дата на договора/ акта за дарение

Вид на дарението (парично/ непарично)

Цел на дарението (без условие/ под условие)

Размер на дарението (за парични дарения)

Стойност на дарението (за непарични дарения)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по Наказателния кодекс.

дата :

30.03.2011 г.

Декларатор:

Е.Кошлуков


Дарения и завещания от физически лица за 2010 год. няма
Дарения и завещания от физически лица за 2009 год.
Дарения и завещания от физически лица за 2008 год.
Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.