Novoto Vreme

ЛИБЕРАЛЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ОКСФОРДСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛИТЕ
1967 Г.


Ние, либералите от двадесет страни, обединени в Оксфорд по случай двадесетата годишнина на Либералния манифест и на основаването на Либералния интернационал:

   - потвърждаваме нашата увереност в принципите на либерализма, така както са заложени в Либералния манифест
     -приветстваме одобряването на тези принципи в декларации на Обединените нации и тяхното включване в конституциите на множество държави, получили суверенитет през последните години
     -в светлината на тези принципи декларираме нашата обща загриженост по отношение на развитието през последните двадесет години.
Задачата на либералите в революцията понастоящем е в човешките дела
1. Революцията, която променя посоката в човешките отношения през последните няколко столетия, е натрупала и продължава да натрупва сила и мощ
2. Нарастващото темпо на научните и технологичните промени, кибернетиката и автоматиката; ядрената мощ за мир или за война; средствата за масова информация; рязкото увеличаване на населението; революцията при очакванията за богатството и обществените услуги; развитието в световен мащаб на индустриалния ред, който заменя главно едно селско общество; постигането на независимост от много хора - всичко това откри изключително много нови възможности за човешкия прогрес. В същото време и в един свят с нарастваща пропаст между процъфтяващи страни и страни, които тънат в глад и бедност, където потискането на свободата, дискриминацията и агресивният национализъм са широко разпространени, но създават и импулси, които водят до концентриране на мощ, потисничество и разрушаване до степен, която по-рано човечеството не е познавало или за която не е и помисляло.
3. Най-главната задача на нашето време е да облагородим тези нови сили и да ги преобърнем в служба на човечеството. Средствата, с които трябва да бъдат ръководени те, не са материални, а лежат в прогресивното развитие навсякъде, където има свободни общества на просветени и изпълнени с отговорност граждани, защитавани по подходящ начин с техните общи усилия срещу страха и недоимъка и срещу външно и вътрешно потисничество. Такива свободни общества могат да бъдат създадени и поддържани единствено посредством преданост към принципите на либерализма.
Децентрализация и свобода
4. Сътрудничеството и сплотеността между свободните хора са нарастваща необходимост в съвременния свят. Пътят към нездравословната децентрализация обаче е довел до пренебрегване значението на парламентарната институция, изключителната зависимост на индивида от държавата и израстването на нови форми на абсолютизъм и на безотговорни центрове на властта посредством неконтролируемо разрастване на бюрокрацията, формирането на обществени и частни монополи и ограничеността на някои комбинации от работодатели, работници или и двете заедно.
5. Ние вярваме, че тези тенденции могат да бъдат победени единствено чрез изключително съсредоточаване върху основната нужда от свобода във всичките й аспекти и в частност чрез:
а) възможно най-силното предаване и разпространение на властта в икономическата, социалната и управленските сфери, и по-специално чрез определени действия срещу монополите
б) поддържане на най-широки множества от мнения и инициативи по всички въпроси, отнасящи се до образованието и културата, включително средствата за масова информация
в) предоставяне възможност за достъп на всеки гражданин, за да може да си оформи правилна преценка по всички обществени проблеми
г) защитаване правата на малцинствата, за да се радват те на основните свободи така, както са заложени в Либералния манифест
д) отстраняване на расовата и всички други форми на дискриминация, които водят до потисничество
е) защита на индивида и групата от всички форми на неоправдани посегателства върху личния живот, като например шпиониране чрез технически средства.
Икономическа политика и планиране
6. Ние вярваме, че планирането дейността на правителствата е необходимост, която обаче не се използва за задушаване на независимостта на частния сектор от икономиката и механизма на ценообразуването на свободния пазар, които освен всичко друго изискват поддържането на свободна конкуренция.
7. Ние вярваме, че обществото носи специална отговорност за защита на естествените ресурси, културните богатства и красотата на градовете и останалите части на страната от хаотично развитие, движено както от обществени, така и от лични интереси.
8. Нарастването на населението изисква непропорционално нарастване на потреблението, което ще предизвика инфлация и ще застраши социалните и икономическите достижения и прогреса чрез предизвикване на нестабилност на средствата. При една свободна демокрация това може да бъде избягнато единствено чрез система на доброволно, балансирано ограничаване на дела на държавата и всички социални групи. Усилията, насочени към такава политика, би следвало да се радват на висока популярност във всички страни.
Международно икономическо сътрудничество
9. Ние сме убедени в необходимостта от свободно придвижване на хора, стоки, капитали и услуги. За международното разделение на труда и за международното сътрудничество на възможно най-широка основа по отношение на паричната политика, социални и технологични проблеми.
10. Ние защитаваме местните икономически групировки, при положение че те не се превръщат в инструменти за местна протекционистична политика или за икономическа експлоатация на една страна спрямо други страни и няма да се изродят в бюрократично-технократска машина, която работи вън от демократичния контрол.
Равноправие и благоденствие
11. Ние вярваме, че една значителна част от нарастващото богатство трябва да бъде използвано за създаване на равни възможности както за отделните личности, така и за всички нации по света.
12. За физическите лица това означава осигуреност от случайностите на живота като заболяване, безработица, инвалидност и старост и осигуряване на нормално съществуване.
13. Това изисква още осигуряването на възможно най-добри възможности за образование, за физическо развитие, както и за интелектуално, хуманно, техническо - за всеки независимо от произхода му и материалните средства. За постигането на тези цели ние насърчаваме възможно най-голямо разнообразие от образователни системи, които са обект на подходящи академични стандарти и на способността на училището да предложи свободни граждани с чувство за отговорност.
14. Това включва също така и необходимостта от борба срещу чувството за алиенация у служителите, като им се дава право да участват в управлението, стабилността и развитието на предприятията, в които работят, като им се дава възможност да са финансово заинтересувани.
15. Планирането на семейството трябва да бъде улеснено и трябва да се уважава правото на отговорност и свобода на избора на отделните двойки.
16. В световен мащаб това означава високо индустриализираните нации да проявяват либерализъм в търговията, като се съобразяват с действителните нужди на по-бедните части на света и им осигурят финансова и техническа помощ за създаване на образователни системи и системи за социално осигуряване; като се създава инфраструктура, която е необходима за икономическа експанзия и за стимулиране на развитието на селското стопанство и промишлеността.
17. Ние вярваме, че помощта за по-бедните райони не бива да се предоставя от егоистични политически или икономически интереси, и подчертаваме необходимостта от сътрудничество с властите и жителите по тези места и за да се развива тяхното чувство за свобода, инициативност и отговорност. Ние вярваме, че тези цели и тясното сътрудничество между правителствените агенции, частните предприятия и доброволните организации са необходимост.
Мир и свобода
18. Ние вярваме, че Обединените нации, основани на либерални демократически принципи и за развитието на общ международен етнос, независимо от някои несъвършенства заслужават подкрепата на хората по целия свят, за да се превърнат те в ефикасна световна власт с ясно очертани функции и реална мощ, които да са в състояние да наложат решаването на проблемите посредством законови средства в международните отношения.
19. Ние вярваме, че всички народи, включително държавите, които сега търсят мястото си в днешната цивилизация, най-добре ще си помогнат, като използват принципите на либералната демокрация.
20. Ние още веднъж изтъкваме нашето постоянно изразявано убеждение, че траен мир може да бъде постигнат единствено чрез свободата и че либералните чуждестранни политики трябва да си поставят за цел да разширяват зоната на свободата в света.
21. Ние вярваме в необходимостта от търсене на изключително трудно постиганото балансирано, контролирано и ефикасно намаляване на всички видове въоръжения. До постигането на това ние вярваме, че свободните нации трябва да си сътрудничат, за да осигурят твърд отпор на ядрената и конвенционалната агресия.
22. Ние приветстваме всички регионални групировки на всички континенти, основани на взаимното сътрудничество на свободни общества, което води до сливане на национални суверенитети. В този смисъл постигането на европейска общност, отворена за всички демократични европейски нации, е едно задължение за самите европейци, за да могат по-добре да допринесат за мира, свободата и благоденствието на целия свят.

И в заключение: Ние бихме искали да подчертаем още веднъж нашата истинска убеденост, че задачата да се насочва световната революция за ползата на човечеството е задача за либералите. Това изисква толерантност и сътрудничество в свободата. Това изисква либерална съзнателност по отношение нарастването на човешките нужди, чието задоволяване е задължително, либерални идеи, либерални инициативи. Това изисква либералните партии да са в състояние да въздействат върху политиката на своите страни по осезателен начин.
Ето защо ние приветстваме търсенето и онези моменти, които подчертават видимо в страните, в които либерализмът не е разпространен като показател, че необходимостта от свобода е нещо, което се защитава дори при изключително трудни обстоятелства. Наше задължение е и наша воля да правим всичко, което е по силите ни, за да подпомогнем това развитие.

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.