Novoto Vreme
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА КМЕТОВЕТЕ, ЗАМЕСТНИК -КМЕТОВЕТЕ, КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
Глава І
Задължения на кмета и общинските съветници

Чл. 1. Кметовете и общинските съветници са длъжни да спазват буквата и духа на Конституцията и законите на Република България.

Чл. 2. Кметовете и общинските съветници са длъжни винаги да предпочитат обществения интерес пред всеки друг партиен, частен или личен интерес.
Чл. 3. Кметът и общинските съветници са длъжни да разкриват мотивите си и да обосновават действията си, предприемани в изпълнение на служебните им задължения. Те са длъжни предварително да разкриват всички факти и обстоятелства, които могат да доведат до конфликт на интереси.
Чл. 4. Кметът и общинските съветници са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да не изпаднат във финансова или друга зависимост от лица или организации, които могат да окажат влияние върху изпълнението на техните функции и задължения.
Чл. 5. Кметът и общинските съветници са длъжни винаги да се отнасят с дължимото уважение към жителите на общината независимо от политическите им предпочитания, служебното им положение и изразяваните от тях мнения.
Чл. 6. Кметът и общинските съветници са длъжни да изпълняват своите функции и задължения обективно. Те не могат да проявяват пристрастно или дискриминационно отношение към нито едно лице, група от лица или организации.

Глава ІІ
Разкриване на информация

Чл. 7. Кметът и общинските съветници са длъжни да подадат декларация по образец за имущественото си състояние и за деловите и финансовите си интереси до Общинската комисия по етика в срок от 30 дни от встъпването в длъжност и при прекратяване на пълномощията си.
Чл. 8. (1) Декларациите за имуществено състояние и деловите и финансови интереси по чл. 7 съдържат:
1.         недвижимите имоти, които се използват или са собственост на кмета или общинския съветник, или техните близки;
2.         парични суми, вземания и задължения на стойност над хиляда лева в местна или чуждестранна валута;
3.         лицата, финансирали предизборната кампания на кмета или общинския съветник;
4.         лицата, които са финансово зависими от него, в това число неговите сътрудници и консултанти, както и размерът на възнаграждението им.
5.         търговските дружества, в които кмета, общинския съветник или техните близки имат или са имали дялово участие през последните 3 години.
6.         данни за деловата активност и финансовите интереси на кмета или общинския съветник за последните 3 години;
7.         данни за физическите и юридически лица, за които кмета или общинския съветник е работил или извършвал консултантски, посреднически или адвокатски услуги през последните 3 години;
8.      данни за юридическите лица с нестопанска дейност, в чиито управителни органи е участвал кметът или общинския съветник и членовете техните семейства през последните 3 години;
9.      данни за търговските дружества, в управителните органи, на които участват или са участвали кмета и общинския съветник или техни близки през последните 3 години.
(2) Кметовете и общинските съветници са длъжни да уведомят Общинската комисия по етика  по чл.17 от този Кодекс за всяка промяна в обстоятелствата и данните по ал. 1 в едномесечен срок от настъпването и.
(3) Към декларацията по aл.1 се прилагат и данъчните декларации на кмета или общинския съветник, неговия/ата съпруг/а и на издържаните от него деца.
Чл. 9. Кметът на общината и общинските съветници подават ежегодно до Общинската комисия по етика декларация, в която посочват направените разходи през предходната календарна година в срок до 30 април на текущата година, както следва:

1.        броят, продължителността, целта и източника на финансиране на пътуванията си в страната и чужбина;
2.        средствата, получени за покриване на командировъчните разходи;
3.        новопридобитите от тях или техни близки недвижими имоти
Чл. 10. (1) Всяко лице има право на достъп до данните от публичния регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Достъпът се осигурява чрез страницата на общината в Интернет при спазване на Закона за защита на личните данни
Глава ІІІ
Конфликт на интереси

Чл. 11. (1) Кметовете и общинските съветници са длъжни преди встъпването си в длъжност да уредят личните си интереси по начин, който да предотврати всеки конфликт на интереси.
(2) Кметовете и общинските съветници са длъжни да изпълняват своите функции и задължения без да търсят пряка или косвена финансова или друга облага за себе си и/или своите близки.
(3) Кметът и общинските съветници не могат да използват в частен интерес информация, която им е станала известна в резултат на служебното им положение и не е общодостъпна. Те не могат да предоставят тази информация на свои близки или лица, с които има общ икономически интерес, освен ако последните по закон имат право да получат тази информация.
(4) Кметовете и общинските съветници са длъжни да се въздържат от всякаква намеса в своя полза или в полза на свои близки или свързани лица в процедури по възлагане на обществени поръчки, сключване на концесионни и приватизационни договори, предоставяне на лицензии и разрешения и отчуждаване или предоставяне за ползване на общинска собственост.
(5) Кметовете и общинските съветници не могат да имат привилегировано отношение при изпълнението на своите функции и задължения към близки си или към лица, свързани с него икономически или по друг начин.
(6) Кметовете и общинските съветници са длъжни публично да оповестяват, случаите в които търговско дружество, в което те, или техни близки имат пряк или косвен финансов интерес участва в процедури за възлагане на обществени поръчки, обявени от общината.

Част ІV
Отношения с трети лица

Чл. 12. (1) Кметовете, заместник кметовете, кметските наместници и общинските съветници са длъжни да се отнасят с дължимото уважение към гражданите, независимо от служебното им положение, политическите им убеждения и изразяваните от тях мнения. Те са длъжни да съдействат и подпомагат, в рамките на предоставените им правомощия, своите съграждани в контактите им с останалите държавни органи.
(2) Кметовете, заместник кметовете, кметските наместници и общинските съветници са длъжни да отговарят своевременно на запитванията, петициите и молбите на гражданите.
(3) Кметовете, заместник кметовете, кметските наместници и общинските съветници са длъжни всякога да дават информация относно изпълнението на задълженията си и основанията, ръководили техните действия.
(4) Кметовете, заместник кметовете, кметските наместници и общинските съветници са длъжни да обявят публично адрес, телефон, факс и електронна поща за контакти с всички желаещи.
Чл. 13. (1) Кметовете, заместник кметовете, кметските наместници и общинските съветници са длъжни да предоставят коректно информация по всички въпроси, свързани с изпълнението на своите функции и задължения. Те трябва да се отнасят с дължимото уважение към всеки представител на средствата за масово осведомяване, независимо от защитаваните от него възгледи.
(2) Кметовете, заместник кметовете, кметските наместници и общинските съветници са длъжни да осигурят възможност на журналистите свободно да отразяват обществената им дейност.
(3) Кметовете, заместник кметовете, кметските наместници и общинските съветници не могат да разгласяват публично поверителна или класифицирана информация.

Глава V
Доходи

Чл. 14. (1) Кметът не може да получава друго месечно възнаграждение по трудово правоотношение освен определеното по реда по чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
(2) Кметът не може да заема друга държавна служба или да извършва дейност, която е несъвместима с положението на кмет на община или поставя под съмнение безпристрастността и обосноваността на неговите действия.
(3) Кметовете на общини, райони и кметства, кметските наместници и заместник кметовете на общини и на райони не могат да ръководят политически партии или техни структури, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им, както и да получават хонорари или възнаграждения по граждански правоотношения, по които страна се явява Общински съвет или Община ........., както и търговските дружества – частна общинска собственост
 (4) Всички доходи от дейности извън тези по трудовото или изборното правоотношение подлежат на регистрация в Общинската комисия по етика в десетдневен срок от изплащането.
.
Чл. 15. (1) Кметовете, заместник- кметовете, кметските наместници и общинските съветници нямат право да дават съгласие да бъде използвано или лично да използва името си за рекламна дейност с търговска цел.
(2) Името на кмета, заместник- кметовете, кметските наместници и общинските съветници по време на мандата им не може да бъде включвано във фирмата на търговски дружества или наименованието на юридически лица с нестопанска цел.
(3) Кметовете, заместник- кметовете, кметските наместници и общинските съветници не могат да получават или да изискват възнаграждение или каквато и да е друга облага за изпълнение на функциите и задълженията си.
(4) Кметовете, заместник- кметовете, кметските наместници и общинските съветници и членовете на техните семейства не могат да придобиват или наемат общинска собственост, освен при условията на публична процедура с предварително установени правила и равно третиране на всички участници.

Глава VІ
Служебно положение
Чл. 16 (1) Кметовете, заместник кметовете, кметските наместници и общинските съветници не могат да използват служебното си положение за извличане на материална облага в своя полза или в полза на своето семейство.
(2) Кметовете, заместник- кметовете, кметските наместници и общинските съветници не могат да назначават или препоръчват за назначение, както и да повишават или препоръчват за повишение своите близки на постове в общинската администрацията, общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие.

Глава VІІ
Общинска комисия по Етика
Чл. 17. (1) Към общинския съвет на община се създава постоянна Общинска комисия по етика.
(2) Общинската комисия по етика се състои от 7 членове, като нито една политическа сила или коалиция не може да има повече от 2-ма членове.
(3) Членовете на Комисията се избират от общинския съвет с мнозинство от 2/3 от присъстващите. Трима от членовете на Комисията се избират по предложение на кмета на общината, като те не могат да бъдат служители в общинската администрация
Чл. 18. (1) Общинската комисия по етика действа въз основа на принципа на политическата безпристрастност.
(2) Комисията по своя инициатива или по сигнал на трети лица проверява действия на кмета на общината, заместник кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници и общинските съветници, които са несъвместими с правилата на настоящия кодекс, нарушават закона или поставят под съмнение авторитета и безпристрастността на органите на местното самоуправление.
Чл. 19. (1) Общинската комисия по етика има следните правомощия:
1. Контролира спазването на правилата на настоящия кодекс;
2. Разглежда сигнали от граждани, организации и държавни или общински органи за обстоятелства или прояви на кмета на общината, зам. кмета, кметовете на кметства, кметските наместници и общинските съветници, несъвместими с този кодекс;
3. Предлага на Общинския съвет или на съответния орган да наложи санкции на задължените по този кодекс лица;
4. Води регистри и изготвя образци за предвидените в този кодекс декларации.
5. Създават Публичният регистър за лицата по чл. 7, като достъпът до него се осигурява чрез страницата на общината в Интернет при спазване на Закона за защита на личните данни
 (2) Решенията на Комисията се взимат с мнозинство 2/3 от всички членове.
Чл. 20. (1) Когато лице от състава на комисията съответно негови близки или свързани с него лица бъдат обект на обсъждане за нарушение по този кодекс,  съответният член няма право да гласува при взимането на решение на комисията по този казус.
Чл. 21. (1) При достатъчно данни за нарушаване на правилата на закона и настоящия кодекс Комисията предлага на Общинския съвет да наложи на нарушителя една от следните санкции:
1. Глоба в размер от 1000 до 1500 лв.
2. Временно или постоянно лишаване от право за участие в дейността на определена общинска комисия;
(2) При повторно нарушение или в особено тежки случаи Комисията отправя до Председателя на Общинския съвет да предложи на Общинския съвет предсрочно да прекрати пълномощията на кмета на общината или кметството, на съответния общински съветник, да освободи от длъжност заместник кмета, или кметския наместник.
(3) При определяне вида и размера на наказанието се взема предвид тежестта на нарушението.
(4) Глобите по ал. 1 т.1 се внасят в приход на общинския бюджет.

Допълнителни разпоредби
§1. По смисъла на този кодекс:
1. “близки” са:
а) всички роднини по права линия без ограничение,
б) роднините по съребрена линия до четвърта степен включително,
в) съпрузите на лицата по буква (а) и (б).
2. “свързани лица” – всички близки на кмета, общинския съветник, кметския наместник и всички съдружници
и други лица, с които той е имал или има общ икономически интерес.

Преходни разпоредби

§1. До избора на Общинска комисия по етика в община, декларациите по чл.7 и чл. 9, се подават до Председателя на Общинския съвет.

Заключителни разпоредби

 

§1. Наредбата влиза в сила от приемането й на ………………г.


МОТИВИ

Целта на предлагания Етичен кодекс е да превърне общината  в “стъклена къща”. Вярваме, че дейността както на общинската администрация, така и на хората, които вземат решенията – кмет и общински съветници, трябва да бъде напълно прозрачна и открита за всеки един жител на общината.
Ние от „Новото време” вярваме, че “обществената служба е обществено доверие”. Най-важната предпоставка за успешното управление на една община  е доверието на всеки един неин гражданин в моралните качества и професионализма на кмета и общинските съветници. Това са органите, които стоят най-близо до хората, от които зависят как ще бъдат решени техните ежедневни проблеми. Нито кмета, нито общинския съвет могат да си позволят обществото да поставя под съмнение тяхната обективност и безпристрастност. Техните действия не могат да дават повод за обвинения в неправомерно използване на служебно положение, за фаворизиране на определени лица или лично облагодетелстване и корупция.
Именно кметът и общинските съветници са тези, които сами трябва да дадат ясен знак, че са готови да се преборят с тези проблеми. За това предлагаме и настоящия Етичен кодекс на община, който да регламентира подробно изискванията за публично разкриване на информация и да въведе правила за избягване на конфликт на интереси.
Първата част на предлагания Етичен кодекс регламентира основните задължения на органите на местното самоуправление, както и принципите, които те трябва да спазват при осъществяването на своите правомощия. Това не са декларативни фрази, а реални норми, които дават реални критерии за оценка на дейността и поведението на кметовете и общинските съветници. Критерии, неспазването на които е основание за налагане на предвидените в кодекса санкции.
Сърцевината на предлагания Етичен кодекс са изискванията за разкриване на информация и правилата за избягване на конфликт на интереси, които са функционално свързани. При определянето на кръга от информация, която ще подлежи на публично разкриване, са анализирани онези сфери от дейността на общината, в които според общественото мнение съществуват най-много условия за злоупотреба със служебно положение и корупция. Така, след приемането на кодекса всеки кмет или общински съветник ще бъде длъжен още при встъпването си в длъжност да декларира всички имоти на територията на общината, които той или негови близки притежават или използват, всички си по значими делови и професионални интереси, както и основните дарители за предизборната му кампания.
Другата група правила са свързани със забраната на кметове и общински съветници да участват във вземането на решения, в които заинтересована страна е техен близък или свързано лице. Регламентирани са и случаите, които се считат за неправомерно използване на служебно положение, както и допустимите източници на доходи за кмета. Въведени са и задължения за органите на общината в отношенията им с гражданите и представителите на средствата за масова информация.
Етичният кодекс на община ………….. предвижда и създаването на специализирана Общинска комисия по етика, която да следи за спазването на правилата на кодекса. Комисията ще бъде постоянно действащ орган към общинския съвет и ще бъде изградена на надпартиен принцип. Тя ще има възможност да разследва, по своя инициатива или след сигнал на граждани, всеки случайна неспазване, както с конкретни изисквания на кодекса, така и когато действията на кмет или общински съветник не отговарят на установените в кодекса принципи на поведение. Комисията ще има право да предлага на общинския съвет да налага санкции, като в особено тежи случаи може да се стигне и до предсрочно прекратяване на правомощията на кмета или общинския съветник по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Етичният кодекс е един от необходимите инструменти, за да приближим местното самоуправление максимално близо да хората и да превърнем дейността на общината в служба на хората и за хората.

 

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.