Novoto Vreme

Стратегия
за изграждане на национална организационна структура
на партия "Новото време"

I. Основна цел:

Изграждане на устойчива национална мрежа от жизнеспособни териториални структури на партия "Новото време" и насърчаване на създаването на тематични клубове, в съответствие с устава на партията.

II. Срок за изпълнение:

31 декември 2004 г.

III. Задачи:

   1.Изграждане на общински организации в областните центрове. Срок: до 15.10.2004 г.
   2.Изграждане на общински организации в останалите общини. Срок: до 15.12.2004 г.
   3.Формиране на регионални съвети. Срок: до края на 2004 г.
   4.Изграждане на национални тематични клубове по основните сектори на управлението. Срок: до края на 2004 г.

IV. Критерии за изграждане и утвърждаване на общински организации от ИБ:

Нормативно основание: Чл. 8, ал. 1 от Устава на партия "Новото време".

Критериите за изграждане и утвърждаване на общински организации, представляват организационно-политическата рамка, която ИБ трябва да съблюдава, с оглед постигането на основната цел на тази стратегия.

Критериите се подразделят на задължителни и препоръчителни.

Спазването на задължителни критерии е необходимо условие за утвърждаването на дадена общинска организация. Отклонение от тях е допустимо по изключение, когато това се налага от местната специфика и конкретната политическа обстановка в дадена община.

Задължителни критерии:

1. Кандидат-членовете (според адресната им регистрация) следва да покриват поне 25 % от избирателните секции в общината.
2. Минимален членски състав:
   в общини с население до 5 000 души – 10 членове;
   в общини с население до 10 000 души – 20 членове;
   в общини с население до 20 000 души – 30 членове;
   в общини с население до 30 000 души – 35 членове;
   в общини с население до 50 000 души – 45 членове;
   в общини с население до 75 000 души – 60 членове;
   в общини с население до 100 000 души – 75 членове;
   в общини с население до 160 000 души – 85 членове;
   в общини с население над 160 000 души – 90 членове;
   за столицата и градовете районно деление, както следва - за София – 600 членове, Пловдив – 250 членове, Варна – 250 членове.
3. "Свързани лица" могат да съставляват не повече от 10 % от състава на една общинска организация.
Под "свързани лица" се разбира:
   а) съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително;
   б) съдружниците;
   в) лицата, имащи трудово правоотношение с фирма, в която мажоритарен или едноличен собственик е член на партията.


Препоръчителни критерии:

1.Наличие на поне един партиен член на територията на всяка избирателна секция в общината.
2.Разнообразен възрастов, професионален и образователен профил на членската маса.

V. Процедура за подготовка и учредяване на общински организации:

   1.Подготовката за учредяване на общински организации се извършва от Комисията по организационно развитие и Мандатната комисия при ИБ, под непосредственото ръководство на председателя на партията.
   2.В подготовката за учредяване на общински организации се включват и народните представители и членовете на Политическия съвет от съответния регион.
   3.Подготовката включва организиране на набирането на нови членове, вписването им във временен регистър и контрол за спазване на критериите, установени в тази стратегия.
   4.Изпълнителното бюро, по предложение на Комисията по организационно развитие, организира разкриването на регистрационни бюра в областните центрове, а при необходимост и в други общини, където симпатизантите на партията могат да се запишат и да получат информация за нея. Регистрационно бюро се разкрива и в Интернет сайта на партията. Симпатизантите представят в регистрационното бюро кратка автобиография и координати за връзка.
   5.При завършване на подготовката за учредяване на общинска организация, Комисията по организационно развитие и Мандатната комисия докладват на ИБ, което взема решение относно степента на готовност и съответствие с установените от тази стратегия критерии и определя период, в който следва да се проведе учредителна конференция на съответната общинска организация.
   6.Организационно-техническата подготовка за свикване на учредителна конференция се извършва от Отдел "Организационна дейност" в административния апарат на партията.
   7.На учредителната конференция задължително присъства председателя на партията, а при невъзможност – заместник-председател или упълномощен член на ИБ.
   8.Утвърждаването на общинската организация по реда на чл. 8, ал. 1 от Устава на партия "Новото време" се извършва въз основа на:

    - учредителен протокол и списък с имената, адреса и телефон на всички учредители на общинската организация, както и надлежно попълнени заявления за членство по образец;
    - доклад на Комисията за организационно развитие, на Мандатната комисия и на присъствалия на учредителното събрание член на ръководството на партията.

VI. Критерии за набиране на нови членове:

При набиране на нови членове се спазват следните критерии:
    - да бъдат граждани с високи морални и нравствени качества;
    - да бъдат способни и утвърдени професионалисти;
    - за общините с население над 20 000 души да бъде спазвано следното пропорционално изискване: поне 40 % от състава да бъдат жени, а поне 50 % да имат висше образование.

VII. Структуриране на общинските организации:

Императивни уставни изисквания:
Общинският (районният) съвет се състои от 5 до 7 члена, избрани от общинската (районната) конференция за срок от една година. Освен тях, членове на общинския (районния) съвет по право са и общинските съветници, които са членове на партията.

В срок от 7 дни от избирането му, общинският (районният) съвет избира от своя състав общински (районен) председател до края на мандата по ал. 1, който координира неговата дейност.

В София, Пловдив и Варна градската конференция избира градски съвет, който се състои от 9 (девет) до 21 (двадесет и един) души. Градският съвет избира от своя състав градски председател и до двама негови заместници.

Допълнителни изисквания:
С оглед повишаване на политическата ефективност и организационния капацитет на общинските организации, общинските съвети следва да определят от своя състав и поне двама зам.председатели с конкретно дефинирани ресори.
Освен това, всеки общински съвет следва да избере и организационен секретар, който може и да не е негов член, но задължително е член на партията в съответната община. Организационният секретар работи под ръководството на общинския председател и общинския съвет и отговаря за:
    - организационно-техническата координация на работата на общинския съвет;
    - оперативното осъществяване на връзките с централното ръководство и оторизираните от него звена от административния апарат на партията;
    - документооборота, изготвянето и съхраняването на протоколи от заседанията на общинския съвет и общинската конференция и своевременното предоставяне на преписи от тях на централното ръководство.

                                                                            

                                                                               (изтегли .pdf)

 

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.