Novoto Vreme

ПРЕАМБЮЛ

     Ние, модерните личности, сме призвани да отстояваме всекидневно своите граждански интереси и общочовешки идеали; да защитаваме своите свободи и социални ценности; да изразяваме публично своите аргументи и да усъвършенстваме политическите си институции. В тази борба ние се реализираме като човешки същества. Така стъпка по стъпка допринасяме за изграждането на света, в който живеем днес, който ще ни предизвика утре и който ще наследят децата ни.
     Ние, изразителите на Новото време, вярваме, че политическата система, която предоставя най-широки простори за разгръщане потенциала на личността, за развитие на творческите заложби, за свободна инициатива и гражданска реализация, е системата на либералната демокрация.
     Демокрацията е възможност за проява на творчество, инициатива и находчивост. Демокрацията не е механична съвкупност от законодателни текстове, а нервна система на модерното общество. Демокрацията не е набор от политически декларации, а арена за открита надпревара на граждански интереси и обществени тенденции. Демокрацията не е статукво, а кауза. Кауза, която трябва да се отстоява всекидневно.
     Демокрацията в България има шанс. Има шанс, ако бъде подкрепена не от страхливите, а от свободните; не от нагаждачите, а от мечтателите; не от бюрократите, а от предприемачите.
     "Новото време" е инициатива за свободна либерална демокрация.
     "Новото време" е усилие за изграждане на модерна политическа и икономическа инфраструктура в България, която да позволи разгръщането на националния потенциал и творческите заложби на свободната личност.


І. НИЕ ВЯРВАМЕ

     Ние вярваме, че свободата и отговорността са в основата на съвременната демокрация. Свобода, отговорност, толерантност, социална справедливост и равни възможности – това са ценностите, които ни обединяват. Това са ценностите, върху които градим модерна България. Това са ценностите, които осигуряват баланс между силно гражданско общество, демократично управление, свободен пазар и международно сътрудничество.
     Вярваме, че само икономика, която е базирана на принципите на свободния пазар, която гарантира равнопоставеност на всички участници, която не допуска привилегии по партийна, роднинска или мафиотска линия, е в състояние да осигури стабилен прираст на националното благо, рационално разпределение на икономическите ресурси, стимули за непрекъснато усъвършенстване на производителите, за повишаване качеството на услугите и за личностно развитие.
     Вярваме, че държавната власт не е самоцел. Държавната власт трябва да остане само инструмент в услуга на обществото. Властта гарантира условията за реализация на личността и спазване на фундаменталните човешки и граждански права, а именно:
 • Правото на свободно изразяване на мнение
 • Правото на избор на занятие и на упражняването му
 • Правото на неприкосновена частна собственост
 • Правото на географска и социална мобилност
 • Правото на сдружаване
 • Правото на свободно вероизповедание
 • Правото на неприкосновеност на кореспонденцията
 • Правото за влияние върху политическия живот чрез избори, референдуми, граждански протести, публични изявления
 • Правото на достъп до образование през целия живот съобразно уменията и възможностите, наклонностите и предпочитанията на отделната личност
 • Правото на социална защита при природни и социални катастрофи, болест, старост, безработица
 • Правото на лично достойнство, лична свобода и лична неприкосновеност
 • Правото на справедлив съдебен процес и адвокатска защита
 • Правото на свободен достъп до информация и правото на достъп до културните ценности на цивилизацията.

     Ние вярваме, че това са правата, необходими за всеки творчески, достоен и отговорен човешки живот. Те са надеждно защитени единствено и само в условията на свободен пазар и балансиран демократичен политически модел; в условията на развита критическа публичност и гражданско самосъзнание.
     Ние вярваме, че благоденствието на социалната общност може да се осигури тогава и само тогава, когато законът съдейства на имунната система на публичността при предотвратяване на злоупотребите с власт в името на групови и лични интереси.
     Ние вярваме, че степента на намеса на държавата в икономиката не бива да е постоянна величина. В хармония с процесите на икономически изменения и социални очаквания следва да се определя и ролята на държавата. Днес много от традиционните ангажименти на държавата в социалната сфера, екологията, сигурността, образованието и др. могат да бъдат преотстъпени на по-силно мотивираните, по-гъвкавите и по-изобретателните граждански сдружения, частни компании и доброволчески организации.
     Ние вярваме, че прекомерното разрастване на държавата води до лична зависимост на гражданина от бюрокрацията; до задушаване на бизнеса и частната инициатива; до влиятелна некомпетентност, лошо качество на социалните услуги, недостиг на информация и обществена аномия.
     Ние вярваме, че само тогава, когато данъчният принос съответства на услугите, които държавата предоставя на всяко отделно физическо или юридическо лице, съществуват условия за справедливост, гражданска съпричастност и социална мотивация за икономически просперитет.
     Ние вярваме, че високата безработица е основна бариера пред общественото утвърждаване на ценностите на либерализма. Ето защо създаването на макросоциални условия, които благоприятстват реализирането на правото на свободен избор на занятие и неговото съзнателно упражняване, е водеща цел на либералните политици.
     Ние вярваме в откривателския потенциал на толерантността. Всеки индивид, всяка общност и всяка социална институция са заредени с енергия да породят нещо ново, да развият нашето познание, да обогатят опита ни, да облагородят разума ни, да ни доближат до истината. Ние вярваме, че либералната демокрация е ефективна система за самоорганизация на гражданите, защото институциите на нейната публичност са отворени към различието, към иновациите, към безпрецедентното.
     Ние вярваме в успешна България. Ние знаем, че много наши сънародници притежават огромен талант, мотивация и знание. За да развием този потенциал, трябва да се обърнем към собствения си разум и да се откажем от готовите шаблони на историята, от авторитетите, демоните на суеверието и предразсъдъците.

ІІ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРИЯ ДНЕС И ПРИОРИТЕТИТЕ НА "НОВОТО ВРЕМЕ"

   1. Предизвикателството да доразвием и да утвърдим демокрацията в България      Либералната демокрация бе приета у нас като успешен модел за политическа организация на обществото. Въпреки това демокрацията днес отново е застрашена от реакционистките нагласи, които старите партии предизвикаха сред обществото с отказа си да приемат принципите на отворената политика и усъвършенстването на институциите за участие на гражданите в политическия процес. Този отказ предизвика зловредни странични реакции, които изглеждат като дефект на самия либерализъм, а не като грешки при инсталирането му. Този отказ доведе и води до злоупотреби с държавната власт и политическа партизанщина; висока степен на престъпност; олигархично срастване на бизнес и политически елити; разрастване на корупцията; злоупотреба със свободата на медиите.
     България е изправена пред предизвикателството да пребори вирусите на затвореното общество и да отприщи националния потенциал чрез инструментите на либералната демокрация. Приоритет на “Новото време” е да бъдат установени трайни механизми за участие на гражданите в определяне на политическия дневен ред. Всяко действие на държавата и нейните институции трябва да зачита принципите на демократичната отчетност. Гражданите заслужават по-широк достъп до информация, по-ефективен парламентарен контрол, по-активно участие в публичния живот и управлението. Всеки гражданин трябва да е информиран как се изразходват данъците, които плаща, как се управляват държавната и общинската собственост.
     Новото време е време на ефективно функционираща съдебна система, неприкосновеност на човешките права, справедливи процеси без политическа намеса.

   2. Предизвикателството да създаваме механизми за непрекъснато обновление на политическите институции на демокрацията в България

     Ние осъзнаваме необходимостта от непрестанно обновяване и адаптиране на класическите либерални концепции спрямо изискванията на съвременната динамична икономическа среда, разгръщането на институциите на гражданското общество, процесите на глобализация.
     Пред България стои предизвикателството да развие модерни, гъвкави и ориентирани към пазара на труда образователни институции; да развие пазара на знание, идеи и информация; да усъвършенства механизмите за взаимен контрол между публичните институции; да осигури простори за социална мобилност на професионалисти и състезание на идеи, добри практики и успешни институционални модели.
     "Новото време" се обявява за широко въвеждане на принципа за субсидиарност, за изграждане и развитие на условия, които осигуряват автономност на регионите и местните общности.
     Наш приоритет е освобождаването на обмена на данни и знание от контрола на сенчестата държавна администрация; широкото въвеждане и поддържане на съвременните комуникационни технологии в администрацията на централната власт, в органите на местно самоуправление, в социалния сектор, в производството и услугите.

   3. Предизвикателството да преборим източниците на бедност и социална изолация

     Да изградим система за социална сигурност, която да не подяжда жизнените сокове на бъдещите поколения, е основна цел на либералната политика у нас днес. Бедността, безработицата, социалната изолираност, нравствената деградация са основни противници на либерализма, защото потискат и задушават свободната личност.
     "Новото време" се обявява против практиките на “щедрото правителство”, което отглежда паразитиращите издънки на държавната бюрокрация и привикналите на подаяния прослойки. Това само задушава националната икономика, дисбалансира институциите на гражданското общество и потиска личната инициатива.

   4. Предизвикателството на модерните високи технологии, развитието на науката, конкуренцията и свободния пазар

     Навлизането в България и ефективното използване на новите икономически и социални възможности, генерирани от развитието на модерните технологии, комуникации и инфраструктура, както иновациите и научните постижения, са основно предизвикателство пред нашето общество днес. Ние вярваме, че успехът на България зависи от способността на държавата да насърчава и да изгражда икономика, основана на знанието. Такава икономика е в състояние да даде равностойни шансове за просперитет на всеки български гражданин, без значение дали е от малкото селце или от големия град. Гражданското общество е генетично обвързано с отворените пазари. Едно либерално, толерантно и отворено общество черпи енергийния си заряд от свободната търговия. Политическите и икономическите свободи вървят ръка за ръка.
     С пазарите на труд, капитали, идеи и иновации, с конкуренцията при изработване на най-добри решения пазарната икономика създава динамичен прогрес и генерира национален доход, който дава възможности за пълноценен и независим живот.
     България е поставена пред предизвикателството да развие една високоефективна, щадяща околната среда, гъвкава и силно диверсифицирана икономическа инфраструктура, която да позволи създаването на висок ръст на националния доход.
     "Новото време" се посвещава на каузата да изгради нова икономическа инфраструктура, която гарантира максимална степен на стопанска свобода и минимализира бюрократичните интервенции на пазара. Неразделна съставна част от новата икономическа инфраструктура са иновациите и ефективният пазар на високотехнологични знания и идеи.

   5. Предизвикателството да разгърнем потенциала на разнообразното културно наследство на България

     Разнообразието поражда иновации, стимулира толерантността, отваря простори за свободен съзнателен избор на ценности, вярвания, идеологии. В период на все по-дълбока интеграция на европейските народи ние сме изправени пред предизвикателството да осъзнаем и да популяризираме в цялата му пъстрота богатото ни културно наследство, което изразяват представителите на различни религиозни и етнически общности, субкултури, течения, стилове.
     Новото време има за свой приоритет да превърне България в гравитационен център за високообразовани специалисти както от нашия географски регион, така и от всички други точки на глобализиращия се свят.
     Наш приоритет е провеждането на ефективна държавна политика за защита на правата и свободите на гражданите и за равнопоставеност на вероизповеданията.

   6. Предизвикателството да изградим нова икономическа и политическа инфраструктура на България

     Програмите за икономическо развитие и законите на "Новото време" са либерални политически инструменти, но не и цел сами по себе си. Целта е постигането на тази точка в модернизацията на българското общество, която ще направи от България държава с ефективна съдебна система, където властват не хора над други хора, а законите. Държава, където съществуват гаранции за общовалидност и устойчивост на икономическите и политическите правила. Държава, където прозрачността създава предвидимата среда на свободния пазар. Държава, в която демокрацията живее от съвместната работа на своите граждани и усъвършенстването на всяка личност е усъвършенстване на обществото.

     Ако старите политици до днес ни карат да търпим статуквото, то ние искаме да се работи. Целта ни е да създаваме нови социални условия, които да стимулират работата на талантливите, инициативните, борбените, упоритите. Ние вярваме, че всеки, който днес казва „повече време за губене няма”, ще работи заедно с нас за модернизация на политическия модел, за утвърждаване на правилата на съвременните демокрации, за създаване на законодателство, върху което ще се построи новата икономическа и политическа инфраструктура на България.

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.