Novoto Vreme
Международноправна защита на правата на човека
Основните права и свободи, признати от международното право се прилагат от отделните държави в обем, определян от самите държави. Предоставянето на права и свободи може да стане по два начина: предоставяне на права и свободи при съобразяване от страна на държавата на съществуващите международноправни норми и предоставяне на права и свободи в съответствие с правните норми на националното законодателство, отразяващо ратифицираните от държавата международни актове в областта на правата на човека.

 

МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Международноправните актове в областта на правата на човека уреждат сътрудничеството между държавите относно закрилата на правата на човека и основните свободи, които характеризират правния статус на отделния индивид без разлика на раса, пол, език и вероизповедание.

Актовете могат да се класифицират по следния начин:

1. Актове, съдържащи уредба относно масовите нарушения на правата на човека - напр. насочени към предотвратяване на престъпленията геноцид, апартейд, военните престъпления и други престъпления против човечеството. Такива актове са: Конвенцията за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация, приета през 1965 г. и Конвенцията, относно срока на давност за военните престъпления и престъпленията против човечеството, приета през 1968 г.

2. Актове, уреждащи правата на отделни категории индивиди - бежанци, апатариди, лица без гражданство: Конвенция за статута на бежанците от 1954 г, Конвенция за статута на апатридите от 1954 г, Конвенция за намаляване на лицата без гражданство от 1961 г.

3. Актове, уреждащи правата на човека по врема на въоръжен конфликт.

 4. Актове, уреждащи правата на жените и децата.

МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗАЩИТА ПРАТА НА ЧОВЕКА 

В международното пространство функционира система от мерки, представляващи контролни механизми, които ефективно оказват влияние върху правилното прилагане и съблюдаването на отделните международни актове. Контролът за спазването на Международния пакт за граждански и политически права се осъществява от Комитет за правата на човека, който се състои от 18 члена, граждани на държавите-страни по пакта с призната професионална компетентност в областта на правата на човека.

Контролът върху спазването на Международния пакт за икономически, социални и културни права се осъществява от Икономическия и социален съвет на ООН и изградената към него работна група.

Контролни механизми съществуват и към други международни организации Според Конвенцията за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация е изграден Комитет за премахване на расовата дискриминация.

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.