Novoto Vreme
Как да подам жалба за дискриминация?
Правото на гражданите да отправят жалби, предложения и петиции до всички държавни органи е прогласено изрично в чл. 45 от Конституцията на Република България. Как се подават и разглеждат жалби и сигнали се урежда от Закона за предложенията, жалбите, сигналите и молбите Всички държавни и общински органи са задължени да създават специализирани административни звена за работа с постъпилите жалби, предложения, сигнали и молби и е предвиден 1-месечен срок за тяхното разглеждане. Този закон се прилага винаги, когато със закон не е предвиден друг ред за разглеждане на жалби и сигнали. Сред тези специални закони новост представляват:

Жалби пред Комисията за защита срещу дискриминация
Специален ред за разглеждане на жалби от физически и от юридически лица във връзка със случаи на дискриминация по различни признаци, предвижда Закона за защита срещу дискриминация. Тези жалби се разглеждат от специализиран, независим орган – Комисия за защита от дискриминация, който извършва проверки и може да налага санкции.
Законът защитава от дискриминация всички физически лица на територията на България. Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор. Под „пряка дискриминация” се разбира всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на посочените по-горе признаци, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. „Непряка дискриминация” е поставяне на лице на основата на посочените признаци в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.
Как се образува производство пред Комисията?

Специален ред за разглеждане на жалби от физически и от юридически лица във връзка със случаи на дискриминация по различни признаци, предвижда Закона за защита срещу дискриминация. Тези жалби се разглеждат от специализиран, независим орган – Комисия за защита от дискриминация, който извършва проверки и може да налага санкции. Законът защитава от дискриминация всички физически лица на територията на България. Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном,гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор.Под „пряка дискриминация” се разбира всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на посочените по-горе признаци, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. „Непряка дискриминация” е поставяне на лице на основата на посочените признаци в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.
Специален ред за разглеждане на жалби от физически и от юридически лица във връзка със случаи на дискриминация по различни признаци, предвижда Закона за защита срещу дискриминация. Тези жалби се разглеждат от специализиран, независим орган – Комисия за защита от дискриминация, който извършва проверки и може да налага санкции. Законът защитава от дискриминация всички физически лица на територията на България. Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном,гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор.Под „пряка дискриминация” се разбира всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на посочените по-горе признаци, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. „Непряка дискриминация” е поставяне на лице на основата на посочените признаци в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

Производство пред комисията се образува по:

1. жалба на засегнатите лица;

2. инициатива на комисията;

3. сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общински органи.
Съдържание на жалбата или сигнала
1. името или наименованието на подателя;

2. адреса или седалището и адреса на управление на подателя;

3. изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата или сигналът;

4. изложение на исканията към комисията;

5. дати и подпис на лицето, което подава жалбата, или на негов представител.
Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от комисията.
Жалбата или сигналът до комисията се подават писмено. Представители на малцинствени групи, бежанци, чужди граждани могат да представят жалбата си на чужд език, но с придружена с превод на български език.
Основания за недопустимост на жалба или сигнал

Не се образува производство, а образуваното се прекратява, ако са изтекли три години от извършване на нарушението.

Когато установи, че по същия спор има заведено дело пред съд, комисията не образува или прекратява образуваното пред нея производство.

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.