Novoto Vreme
Националният омбудсман в България

Омбудсманът е висш и независим централен държавен орган. Той се избира от Народното събрание на Република България с тайно гласуване за срок от 5 години и може да бъде преизбран на същата длъжност само за още един мандат. В своята дейност той е независим и се подчинява само на Конституцията, законите и ратифицираните международни договори, по които Република България е страна. При вземане на своите решения омбудсманът се ръководи от личната си съвест и морал. Дейността на омбудсмана се подпомага от администрация, ръководена от главен секретар.
Понастоящем, в обсъждания в Народното събрание проект за конституционни промени е включен текст, с който омбудсманът придобива статут на независим конституционен орган по подобие на Конституционния съд и Сметната палата.

С какво се занимава омбудсманът?

Той се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общински органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.

Омбудсманът е основата на обществения (граждански) контрол върху администрацията, взаимоотношенията й с гражданите и подобряване на функционирането й и е важен инструмент, който може да намали разстоянието между администратори и граждани, да предотврати нарушаването на някои основни човешки права от страна на публичната бюрокрация и да повиши качеството на публичната администрация
Мисията на омбудсмана е да помогне на гражданина в неговите отношения с администрацията. Омбудсманът е длъжен да се погрижи не само за това да бъде спазен закона, но и за това административната практика да не действа в ущърб на хората.
Омбудсманът има право да предлага и препоръчва законодателни промени до председателя на Народното събрание  и Министерски съвет, както и да уведомява органите по чл. 150 от Конституцията, за да бъде сезиран Конституционния съд, ако се прецени, че се налага тълкуване на конституцията или обявяване на противоконституционност на законите. Когато има данни за извършено престъпление от общ характер, уведомява органите на прокуратурата.

С какво не се занимава омбудсманът?

Правомощията на омбудсмана не се отнасят до Народното събрание, Президента на Републиката, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата, до осъществяването на съдебната власт от съда, прокуратурата и следствието, както и отношенията свързани с националната сигурност и външната политика.

Кой може да се обърне към омбудсмана?

Жалби и сигнали пред омбудсмана могат да подават физически лица без разлика на гражданство, пол, политическа принадлежност и религиозни убеждения.

Омбудсманът може да се самосезира по въпроси от голям обществен интерес.

В съответствие със своите функции, взаимоотношенията между гражданите и обмудсманът са облекчени. Няма формални изисквания за обръщане към него. Това може да става и с устни жалби и сигнали. Анонимни сигнали не се разглеждат.

Дейността на омбудсмана е достъпна за всички граждани. Свободният достъп до институцията се гарантира от факта, че производството пред нея е изцяло освободено от такси и услугите за гражданите са безплатни.

Съществуването на други пътища за защита не е основание за недопустимост на жалбата или сигнала.

 

Какъв резултат може да се очаква?

Омбудсманът прави проверки по постъпили жалби и сигнали на граждани.

Той може да прави предложения до държавните и общински органи за зачитане на правата и свободите, за отстраняването на последиците от накърняването на определени права и свободи, както и за отстраняване на причините, довели до това.

Омбудсманът не може да налага свои решения. Той се опитва да убеди даден административен орган да промени решението си, да предостави исканата от гражданина услуга и т.н.

Омбудсманът има възможност да постигне споразумение и примиряване на позициите и  чрез посредничество между жалбоподателя и съответната институция.

Предложенията и препоръките на омбудсмана са задължителни за разглеждане от компетентните органи в 14-дневен срок. Те го уведомяват за предприетите мерки. Макар и незадължителни за органите на публичната власт, направените от омбудсмана препоръки са път за подобряване на администрирането.

Ако жалбата или сигналът е извън правомощията на омбудсмана, той не го приема за разглеждане, информира подателя за своето решение и може да го посъветва да се обърне към друг орган.

Ако жалбата или сигналът засяга въпрос, който може да бъде отнесен към висшестоящ орган или пред друг специализиран орган/комисия, агенция/, омбудсманът може посъветва подателя да се обърне към съответната институция.

Омбудсманът поддържа публичен регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали, предприетите по тях действия и резултатите от тях.

 

Постоянната приемна на
Омбудсмана на Република България
се намира на адрес:
София 1000, ул. „Г.С.Раковски” № 155, тел. 810-69-55 и 980-95-10, факс: 810-69-63, e-mail: ombudsman-bg@europe.com
Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.