Novoto Vreme
ИЗВЪНСЪДЕБНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ЛОШИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАКТИКИ И НАРУШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА
 ИЗВЪНСЪДЕБНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ЛОШИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАКТИКИ И НАРУШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА

 

Конституционното право на жалби и петиции

Правото на гражданите да отправят жалби, предложения и петиции до всички държавни органи е прогласено изрично в чл. 45 от Конституцията на Република България. Общият ред за упражняване на това право и дейността на държавните и общински органи по разглеждане на жалби и сигнали се урежда от Закона за предложенията, жалбите, сигналите и молбите /Обн. ДВ. бр.52 от 4 юли 1980 г., изм. ДВ. бр. 68 от 2 септември 1988 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 юли 2000 г./.  Всички държавни и общински органи са задължени да създават специализирани административни звена за работа с постъпилите жалби, предложения, сигнали и молби и е предвиден 1-месечен срок за тяхното разглеждане. Този закон се прилага винаги, когато със закон не е предвиден специален ред за разглеждане на жалби и сигнали. Сред тези специални закони новост представляват Закона за защита срещу дискриминация и Закона за омбудсмана.

Правото на гражданите да отправят жалби, предложения и петиции до всички държавни органи е прогласено изрично в чл. 45 от Конституцията на Република България. Общият ред за упражняване на това право и дейността на държавните и общински органи по разглеждане на жалби и сигнали се урежда от Закона за предложенията, жалбите, сигналите и молбите Всички държавни и общински органи са задължени да създават специализирани административни звена за работа с постъпилите жалби, предложения, сигнали и молби и е предвиден 1-месечен срок за тяхното разглеждане. Този закон се прилага винаги, когато със закон не е предвиден специален ред за разглеждане на жалби и сигнали. Сред тези специални закони новост представляват

 

Жалби пред Комисията за защита срещу дискриминация

Специален ред за разглеждане на жалби от физически и от юридически лица във връзка със случаи на дискриминация по различни признаци, предвижда Закона за защита срещу дискриминация. Тези жалби се разглеждат от специализиран, независим орган – Комисия за защита от дискриминация, който извършва проверки и може да налага санкции в предвидените от закона случаи.

Законът защитава от дискриминация всички физически лица на територията на Република България. Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Под „пряка дискриминация” се разбира всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на посочените по-горе признаци, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.

„Непряка дискриминация” е поставяне на лице на основата на посочените признаци в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

Функции на Комисията за защита от дискриминация


1. установява нарушения на този или други закони, уреждащи равенство в третирането, извършителя на нарушението и засегнатото лице;
2. постановява предотвратяване и преустановяване на нарушението и възстановяване на първоначалното положение;
3. налага предвидените санкции и прилага мерки за административна принуда;
4. дава задължителни предписания с оглед спазването на този или други закони, уреждащи равенство в третирането;
5. обжалва административните актове, постановени в нарушение на този или други закони, уреждащи равенство в третирането, завежда искове пред съда и встъпва като заинтересувана страна по дела, заведени по този закон или други закони, уреждащи равенство в третирането;
6. прави предложения и препоръки до държавните и общинските органи за преустановяване на дискриминационни практики и за отмяна на техни актове, издадени в нарушение на този или други закони, уреждащи равенство в третирането;
7. поддържа публичен регистър за издадените от нея влезли в сила решения и задължителни предписания;
8. дава становища по проекти на нормативни актове за съответствието им със законодателството за предотвратяване на дискриминацията, както и препоръки за приемане, отменяне, изменение и допълнение на нормативни актове;
9. предоставя независима помощ на жертвите на дискриминация при подаването на жалби за дискриминация;
10. провежда независими проучвания относно дискриминацията;
11. публикува независими доклади и прави препоръки по всички въпроси, свързани с дискриминацията;
12. осъществява други компетенции, предвидени в правилника за устройството и дейността й.   


 
Как се образува производство пред Комисията?

Производство пред комисията се образува по:
1. жалба на засегнатите лица;
2. инициатива на комисията;
3. сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общински органи.


 

Съдържание на жалбата или сигнала

Реквизити на жалбата или сигнала
1. името или наименованието на подателя;
2. адреса или седалището и адреса на управление на подателя;
3. изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата или сигналът;
4. изложение на исканията към комисията;
5. дати и подпис на лицето, което подава жалбата, или на негов представител.

 

Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от комисията.
 
Жалбата или сигналът до комисията се подават писмено. Представители на малцинствени групи, бежанци, чужди граждани могат да представят жалбата си на чужд език, но с придружена с превод на български език.

Основания за недопустимост на жалба или сигнал
Не се образува производство, а образуваното се прекратява, ако са изтекли три години от извършване на нарушението.
Когато установи, че по същия спор има заведено дело пред съд, комисията не образува или прекратява образуваното пред нея производство.

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.