14/07/2014
П О К А Н А
за свикване на редовен Национален конгрес на Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ”

П О К А Н А

 

за свикване на редовен Национален конгрес на Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ”

 

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 ал. 2 от Устава на ПП „Новото време”, Политическия съвет свиква редовен Национален конгрес на партията, който следва да се проведе на 24.08.2014 г., от 14:30 ч., в гр. Ахелой, комплекс „Марина кейп”, Конферентен център, Зала № 1, при следния дневен ред:

1.             Отчет на Политическия съвет за политическото, организационното и финансовото състояние на партията – дебат и гласуване;

2.             Промяна на седалището и адреса на ПП „Новото време” - дебат и гласуване;

3.             Промени в Устава на ПП „Новото време” – дебат и гласуване;

4.             Избор на членове на Политическия съвет на ПП „Новото Време” – дебат и гласуване;

5.             Избор на членове на Изпълнително бюро на ПП „Новото Време” – дебат и гласуване;

6.             Избор на членове на Контролния съвет, Финансовия комитет и Комисията по етика на ПП „Новото Време” – дебат и гласуване;

7.             Избор на лица които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на ПП „Новото Време” – по смисъла на чл. 30 от Закона за политическите партии.

8.             Разни;

Процедурните правила за определяне на правила и норма за номинация и избор на делегати за конгреса и правилата за номинация на кандидати за членове на Политическия съвет са одобрение с решение на Политическия съвет на партията от 12.07.2014 г.

На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на партията Националният конгрес е законен и може да приема валидни решения, ако присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум, заседанието на Националния конгрес се отлага с 1 (един) час при същия дневен ред и се провежда с явилите се делегати.

 

Председател на Политическа партия „НОВОТО ВРЕМЕ”:

 

 

___________________________

Росица Кабзева - Дикина