Нашите Партньори

През май 2004 г. "Новото време" подписа меморандум за парламентарно представителство със следните граждански сдружения:

През юли 2004 г. "Новото време" подписа меморандум за парламентарно представителство с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари /НСОПЛБ/, с който се споразумяват за:

1. Да обменят информация по всички въпроси, свързани със системата на здравеопазване и здравно осигуряване.
2. ПГ "Новото време" да осигурява достъп до законодателна информация, в т.ч. обсъждания в постоянните парламентарни комисии по въпросите, посочени в т.1.
3. ПГ "Новото време" и нейните експерти да взаимодействат активно с НСОПЛБ и да представят тези обществени интереси на парламентарно ниво чрез конкретни законопроекти и предложения за промяна на съществуващата нормативна база.
4. ПГ "Новото време" и нейните експерти да съдействат, при необходимост, за осигуряване на правна защита и достъп до обществена информация.
5.НСОПЛБ да осигурява експертно мнение и предложения за решаване на конкретни, обсъждани съвместно проблеми.
 

На 30.09.2004 год., в гр.София, между ПГ "Новото време", представлявано от председателя на парламентарната група г-н Мирослав Севлиевски от една страна и "Клуб - журналисти срещу корупцията", представлявано от г-жа Ренета Николова, председател на УС на сдружението от друга, се сключи споразумение за сътрудничество и взаимодействие за:

1. обмяна на информация, свързана с проблеми, поставяни от гражданите за констатирани корупционни практики, както и относно затрудненията и слабостите при осъществяване на действия от страна на изпълнителната власт в тази посока;
2. Организиране на съвместни инициативи и медийни кампании, с цел повишаване на обществената нетърпимост към корупцията и за прозрачност при констатирани корупционни практики.
Във връзка с горното, ПГ “Новото време” и нейните експерти се ангажират:

1. Да осигуряват достъп до законодателна информация, в т.ч. обсъждане в постоянните парламентарни комисии на въпросите , свързани с борбата срещу корупцията;
2. Да взаимодействат с "Клуб-журналисти срещу корупцията" и да представят тези обществени интереси на парламентарно ниво чрез конкретни законопроекти и предложения;
3. Да съдействат, при необходимост, за осигуряване достъп до обществена информация, съгласно закона, който регулира условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване на сведения, съставляващи държавна или служебна тайна;
4. Да осъществяват парламентарен контрол по конкретни корупционни сигнали, предоставени от "Клуб - журналисти срещу корупцията", други неправителствени организации и граждани.