Novoto Vreme

Нашите Партньори

През май 2004 г. "Новото време" подписа меморандум за парламентарно представителство със следните граждански сдружения:

  • Гражданско сдружение "Младост – София";
  • Гражданско сдружение "Дружба – София";
  • Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство;
  • Сдружение "Защита здравето и живота на населението и околната среда";
  • Сдружение "Енергия-21";
  • Гражданско движение "Зелена Еврозона".

През юли 2004 г. "Новото време" подписа меморандум за парламентарно представителство с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари /НСОПЛБ/, с който се споразумяват за:

1. Да обменят информация по всички въпроси, свързани със системата на здравеопазване и здравно осигуряване.
2. ПГ "Новото време" да осигурява достъп до законодателна информация, в т.ч. обсъждания в постоянните парламентарни комисии по въпросите, посочени в т.1.
3. ПГ "Новото време" и нейните експерти да взаимодействат активно с НСОПЛБ и да представят тези обществени интереси на парламентарно ниво чрез конкретни законопроекти и предложения за промяна на съществуващата нормативна база.
4. ПГ "Новото време" и нейните експерти да съдействат, при необходимост, за осигуряване на правна защита и достъп до обществена информация.
5.НСОПЛБ да осигурява експертно мнение и предложения за решаване на конкретни, обсъждани съвместно проблеми.
 

На 30.09.2004 год., в гр.София, между ПГ "Новото време", представлявано от председателя на парламентарната група г-н Мирослав Севлиевски от една страна и "Клуб - журналисти срещу корупцията", представлявано от г-жа Ренета Николова, председател на УС на сдружението от друга, се сключи споразумение за сътрудничество и взаимодействие за:

1. обмяна на информация, свързана с проблеми, поставяни от гражданите за констатирани корупционни практики, както и относно затрудненията и слабостите при осъществяване на действия от страна на изпълнителната власт в тази посока;
2. Организиране на съвместни инициативи и медийни кампании, с цел повишаване на обществената нетърпимост към корупцията и за прозрачност при констатирани корупционни практики.
Във връзка с горното, ПГ “Новото време” и нейните експерти се ангажират:

1. Да осигуряват достъп до законодателна информация, в т.ч. обсъждане в постоянните парламентарни комисии на въпросите , свързани с борбата срещу корупцията;
2. Да взаимодействат с "Клуб-журналисти срещу корупцията" и да представят тези обществени интереси на парламентарно ниво чрез конкретни законопроекти и предложения;
3. Да съдействат, при необходимост, за осигуряване достъп до обществена информация, съгласно закона, който регулира условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване на сведения, съставляващи държавна или служебна тайна;
4. Да осъществяват парламентарен контрол по конкретни корупционни сигнали, предоставени от "Клуб - журналисти срещу корупцията", други неправителствени организации и граждани.

Back | Top | Print
Бюлетин

Електронен вестник
С БОДЛИ!

Ако желаете да получавате нашия бюлетин, абонирайте се тук ››

Регистрация
Ако споделяте нашите идеи, попълнете формата за регистрация на симпатизанти тук ››

Изтегли
Символите на Новото Време може да изтеглите тук ››

Вестник Средногорски багри

 http://bgvesti.com/ - Животът вдуми

http://modernavratza.com

Studio ITTI
Web Based Solutions
© Новото Време. Всички права запазени.